– ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ดังนี้

1. ร่างประกาศเชิญชวนจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

2. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

3. รายละเอียดจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

4. ตารางราคากลางรักษาความปลอดภัย (อ้างอิง)