ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ดังนี้

1. ร่างประกาศเชิญชวนจ้างเหมาขนคนไข้

2. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้

3. รายละเอียดจ้างเหมาขนคนไข้

4. ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาขนคนไข้