ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ดังนี้

1. ร่างประกาศเชิญชวนจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 

2. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

3. รายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

4. ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)อาหารผู้ป่วย