– ประชาสัมพันธ์รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ พ.ศ. 2560 – 2564

ประชาสัมพันธ์

– สรุปวิสัยทัศน์

– แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ พ.ศ. 2560-2564