– แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชัก สำหรับพยาบาลทั่วไป

CPG

สถาบันประสาทวิทยา ได้ดำเนินการจัดทำเล่มแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชัก สำหรับพยาบาลทั่วไป ฉบับสมบูรณ์ เสร็จสิ้นแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

1. Art Epilepsy 01

2. Art Epilepsy 02

3. Art Epilepsy 03

4. Art Epilepsy Content

5. Cover Epilepsy LUp