– ประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราการตายของผู้สูงอายุ

ข่าวสารการอบรม, ประชาสัมพันธ์

สถาบันประสาทวิทยา ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราการตายของผู้สูงอายุ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ ดังนี้

1. หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุม KM

2. เอกสารประชาสัมพันธ์ KM

3. กำหนดการ KM 19 พ.ค.60 ล่าสุด

4. ใบสมัครและใบจองที่พัก KM60

5. ตัวอย่างหนังสือส่งตัว KM60