– ประชาสัมพันธ์การเปิดดำเนินการ การสร้างเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชักที่มีความซับซ้อนหรือดื้อยา (PNI epilepsy referral- network system,PERNS)

ประชาสัมพันธ์

ผ่านทาง E-mail: pniepilepsy@gmail.com เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ ส่งตัวผู้ป่วยโรคลมชักที่มีความซับซ้อนหรือดื้อต่อยา มาตรวจรักษาต่อเนื่องที่ศูนย์โรคลมชัก สถาบันประสาท และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลเพื่อความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

คลิกที่นี่เพื่อไปที่จุดประสงค์และที่มาของโครงการ PNI epilepsy referral-network system(PERNS)