ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ปีงบปร ะมาณ 2560

Feature, ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

1 พฤษภาคม 2560

Comtan

Lyrica 150 mg

2 พฤษภาคม 2560

Valdoxan 25 mg

Actosmet 15.850 mg

Madiplot 10 mg

Reminyl PR 8 mg

Seroquel XR 300 mg

4 พฤษภาคม 2560

Suprane 240 ml

Arcoxia 90 mg

Brillior 50 mg

Lamictal 50 mg

Lamictal 100 mg

Mestinon 60 mg

Neupro patch 6 mg

Ebixa 20 mg

9 พฤษภาคม 2560

Exelon patch 5

Januvia 100 mg

16 พฤษภาคม 2560

Exelon 1.5 mg

Rebif 44 mcg

18 พฤษภาคม 2560

Memantine 10 mg

22 พฤษภาคม 2560

Ultracet

Circadin

Fosmicin IV

Invega 6 mg

Lantus solostar

Madopar 200.50 mg

Rebif 22 mcg

Topamax 100 mg

23 พฤษภาคม 2560

Vopar 200.50 mg

Actilyse 50 mg

Atorvastatin 10 mg

Deanxit

Donepezil 10 mg

Ebixa pump

Exelon patch 15

Fosamax plus 70 mg.5600 iu

Gabapentin 100 mg

Janumet 50.1000 mg

Keppra solution

Levetiracetam 500 mg

Neupro patch 2 mg

Pradaxa cap 110 mg

Quetiapine 25 mg

Stalevo 100

Stalevo 150

Tizan 4 mg

24 พฤษภาคม 2560

Reminyl PR 16 mg

Depakine chrono

Exelon patch 10

Gilenya

25 พฤษภาคม 2560

Feiba NF 500 IU

Dilantin SR 100 mg

Efexor XR 37.5 mg

26 พฤษภาคม 2560

Exelon 6 mg

29 พฤษภาคม 2560

Vit B1 6 12

Cymbalta 30 mg

Exelon 4.5 mg

Lexapro 20 mg

Madopar HBS 100.25 mg

Topamax 50 mg

Trivastal retard 50 mg

Viartril S

Vislube eye drop

31 พฤษภาคม 2560

Azilect 1 mg

Pletaal SR 100 mg

Keppra 500 mg

1 มิถุนายน 2560

Trajenta

Cardepine inj 10 mg

Ezetrol 10 mg

Grendis 300 mg

Immunoglobulin G 5% 100 ml

Lyrica 25 mg

Minirin 0.1 mg

Mucosta 100 mg tab

Rosuvastatin 20 mg

7 มิถุนายน 2560

Aricept 23 mg

Glucophage 500 mg

Neurobion

Prevacid FDT 30 mg

Seroquel XR 50 mg

Tegretal CR 200 mg

Topamax 25 mg

Valdoxan 25 mg

Zeptal CR 400 mg

8 มิถุนายน 2560

Remeron 15 mg

Sertraline 50 mg

Sinemet 125 mg

9 มิถุนายน 2560

Abilify 5 mg

Exelon 3 mg

Gabapentin sandoz 400 mg

Mevalotin 40 mg

Serc 16 mg

Sevorane

Sifrol ER 0.375 mg

Suprane

Vimpat 100 mg

14 มิถุนายน 2560

Livalo 2 mg

Albumin 20% 50 ml

Gabapentin 600 mg

Lamictal 50 mg

Solumedrol 1 g

Arcoxia 90 mg

Lyrica 150 mg

Rebif 44 mcg

16 พฤศจิกายน 2560

Aricept evess 10 mg

Ebixa 20 mg

Exelon patch 5

Levetiracetam 500 mg

Memantine 10 mg

Pramipexole 0.25 mg

Vopar 200.50 mg

20 มิถุนายน 2560

Zyprexa zydis 5 mg

Cardepine inj 10 mg

Dafiro 5.160 mg

Dalacin C inj 600 mg

Detrusitol SR 4 mg

Exelon 1.5 mg

Madiplot 10 mg

Madiplot 20 mg

Merislon 6 mg

Minirin nasal solution

Rebif 22 mcg

Simvastatin 40 mg

Topamax 100 mg

Trajenta

Trazodel 50 mg

Trileptal 300 mg

21 มิถุนายน 2560

Relpax 40 mg

Actosmet 15.850 mg

Eliquis 5 mg

Stalevo 100

Exelon patch 15

Glucophage 850 mg

Januvia 100 mg

keppra solution

Micardis 80 mg

Neupro patch 6 mg

22 มิถุนายน 2560

Tegretal CR 400 mg

Amlodipine 10 mg

Azathioprine 50 mg

Botox

Baclofen 10 mg

Dilantin inj 250 mg

Efexor XR 75 mg

Lamictal 100 mg