ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ปีงบปร ะมาณ 2560

Feature, ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

3 กรกฎาคม 2560

Arcoxia 90 mg

Celebrex 200 mg

Deanxit

Donepezil 10 mg

Efexor XR 37.5 mg

Gabapentin 400 mg

Gabapentin 600 mg

Vancomycin 500 mg

4 กรกฎาคม 2560

Dilantin SR 100 mg

Depakine chrono

5 กรกฎาคม 2560

Azilect 1 mg

Exelon patch 10

Aricept evess 10 mg

Trivastal retard 50 mg

Ebixa pump

Immunoglobulin G 5% 100 ml

Lamictal 25 mg

Madopar 200.50 mg

Neurobion

Quetiapine 25 mg

Re-B-Forte

Senokot

Seroquel XR 50 mg

Topamax 50 mg

7 กรกฎาคม 2560

Tygacil 50 mg

Brillior 50 mg

Dynastat inj 40 mg

Grendis 300 mg

Janumet 50.500 mg

Mestinon

Mevalotin 40 mg

11 กรกฎาคม 2560

Zeptal CR 200 mg

Amlodipne 5 mg

Aricept 23 mg

Fluvoxamine 100 mg

Lantus solostar

Losartan 50 mg

madopar dispersible

Mecobalamin,Mycoderm C powder

Nimbex 2 mg inj

Simvastatin 20 mg

Sod.valproate chrono 200 mg

12 กรกฎาคม 2560

Lexapro 20 mg

14 กรกฎาคม 2560

Stalevo 150 mg

Actilyse 50 mg

Pletaal SR Cap 100 mg

Prevacid FDT 30 mg

Rebif 44 mcg

Reminyl PR 8 mg

Sifrol ER 1.5 mg

18 กรกฎาคม 2560

Trileptal 600 mg

Dysport 500 units

Invega 6 mg

Lamictal 50 mg

Madopar HBS

Pristiq 50 mg

Rosuvastatin 20 mg

Serc 16 mg

Seroquel XR 300 mg

Sifrol ER 0.375 mg

Tegretol CR 200 mg

20 กรกฎาคม 2560

Fosamax plus 70 mg.5600 iu

Vytorin 10.20 mg

21 กรกฎาคม 2560

Ebixa 20 mg

Tear naturale free

25 กรกฎาคม 2560

Vopar

Exelon 4.5 mg

Lucentis 0.23 ml

Vit b1-6-12

26 กรกฎาคม 2560

Gilenya

27 กรกฎาคม 2560

Zeptal CR 400 mg

Harnal OCAS 0.4 mg

Minirin 0.1 mg

Mucosta 100 mg tab

neupro patch 2 mg

Omeprazole 20 mg

Pradaxa cap 110 mg

Suprane 240 ml

Tygacil 50 mg

31 กรกฎาคม 2560

Ezetrol 10 mg

Gasmotin

Immunoglobulin G 5% 100 ml

Livalo 2 mg

Remeron 15 mg

Sertraline 50 mg

Topamax 25 mg

Topamax 100 mg

Lyrica 150 mg

Vislube eye drops

Ezetrol 10 mg

9 สิงหาคม 2560

Viartril S

Madopar 200.50 mg

Rebif 22 mcg

11 สิงหาคม 2560

20 % albumin 50 ml

Brillior 50 mg

Caedepine inj 10 mg

Dysport 500 units

Ebixa 20 mg

Exelon 3 mg

Exelon patch 5

Exelon patch 10

Lucentis 0.23 ml

Keppra iv 500 mg

Sifrol ER 0.375 mg

Trajenta 5 mg

15 สิงหาคม 2560

lamictal 100 mg

Madopar HBS

16 สิงหาคม 2560

Neurobion

Valdoxan 25 mg

17 สิงหาคม 2560

keppra 500 mg

Pletaal SR 100 mg