– สถาบันประสาทวิทยารับรางวัลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559

ประกาศ

264100

งานวิจัยโครงการศึกษาระบาดวิทยาโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย : การศึกษาชนิดติดตามไปข้างหน้าระยะยาวในชุมชน

Thai Epidemiologic Stroke (TES) Study : The Community-based Cohort Study

264185264184 264100 264099 264097 264096 264095