– เอกสารประกอบการบรรยาย มหกรรมคุณภาพถนนราชวิถีครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร สถาบันประสาทวิทยา

ข่าวสารการอบรม, สาระความรู้

วันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การพัฒนาคุณภาพ ให้อยู่ในชีวิตประจำวันและยั่งยืน นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)