Archive for the ‘ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา’ category

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กลุ่มยาความเคลื่อนไหวผิดปกติ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Feature, ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

ประกาศผู้ชนะ กลุ่มยาความเคลื่อนไหว จำนวน 10 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กลุ่มยาโรคสมองเสื่อม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

ประกาศผู้ชนะ กลุ่มยาโรคสมองเสื่อม 7 รายการ

ประกาศผู้ชะการเสนอราคา กลุ่มยาจิตเวช จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

ประกาศผู้ชนะ กลุ่มยาจิตเวข จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กลุ่มยา Neuropathic pain จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

ประกาศผู้ชนะ กลุ่มยา Neuropathic pain 2 รายการ

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

ประกาศจัดซื้อยา กลุ่มยาความเคลื่อนไหวผิดปกติ จำนวน 10 รายการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

1.Clostridium botulinum toxin type A complex 500 units for injection คุณลักษณะเฉพาะ Clostridium botulinum ตารางราคากลาง Clostridium botulinum toxin  ขอบเขตของงาน กลุ่มยาความเคลื่อนไหวผิดปกติ  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา 2.Entacapone 200 mg Tablet คุณลักษณะเฉพาะ Entacapone 200 mg ตารางราคากลาง Entacapone 200 mg ขอบเขตของงาน กลุ่มยาความเคลื่อนไหวผิดปกติ  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา 3.Levodopa 100 mg + Benserazide 25 mg Sustained Release Capsule คุณลักษณะเฉพาะ Levodopa 100 mg+Benserazide…

ประกาศจัดซื้อยา กลุ่มยาโรคสมองเสื่อม จำนวน 7 รายการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

Donepezil hydrochloride 23 mg Sustained Release Tablet คุณลักษณะเฉพาะ Donepezil 23 mg hydrochloride 23 mg Sustained Release ตารางราคากลาง Donepezil hydrochloride 23 mg Sustained Release ขอบเขตของงาน กลุ่มยาโรคสมองเสื่อม บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา 2.Galantamine 8 mg Sustained Release Capsule คุณลักษณะเฉพาะ Galantamine 8 mg Sustained Release ตารางราคากลางGalantamine 8 mg Sustained Release ขอบเขตของงาน กลุ่มยาโรคสมองเสื่อม บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา 3. Galantamine 16 mg…

ประกาศจัดซื้อยา กลุ่มยาจิตเวช จำนวน 5 รายการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

1.Agomelatine 25 mg Tablet คุณลักษณะเฉพาะ Agomelatine 25 mg ตารางราคากลาง Agomelatine 25 mg ขอบเขตของงาน กลุ่มยาจิตเวช บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา 2.Aripiprazole 10 mg Orally Disintegrating Tablet คุณลักษณะเฉพาะ Aripiprazole 10 mg Orally Disintegrating ตารางราคากลาง Aripiprazole 10 mg Orally Disintegrating ขอบเขตของงาน กลุ่มยาจิตเวช บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา 3.Duloxetine 30 mg Capsule คุณลักษณะเฉพาะ Duloxetine 30 mg ตารางราคากลาง Duloxetine 30 mg ขอบเขตของงาน…

ประกาศจัดซื้อยา กลุ่มยากันชักและกลุ่มยาNeuropathic pain จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

1. Pregabalin 50 mg คุณลักษณะเฉพาะ Pregabalin 50 mg ตารางราคากลางPregabalin 50 mg ขอบเขตของงาน กลุ่มยากันชักและกลุ่มยาNeuropathic pain บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา 2. Phenytoin sodium 100 mg Sustained Release Capsule คุณลักษณะเฉพาะ Phenytoin sodium 100 mg Sustained Release ตารางราคากลางPhenytoin sodium 100 mg Sustained Release ขอบเขตของงาน กลุ่มยากันชักและกลุ่มยาNeuropathic pain บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยากลุ่มยากันชัก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

ประกาศผู้ชนะกลุ่มยากันชัก