ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ปีงบปร ะมาณ 2560

Feature, ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

1 พฤษภาคม 2560 Comtan Lyrica 150 mg 2 พฤษภาคม 2560 Valdoxan 25 mg Actosmet 15.850 mg Madiplot 10 mg Reminyl PR 8 mg Seroquel XR 300 mg 4 พฤษภาคม 2560 Suprane 240 ml Arcoxia 90 mg Brillior 50 mg Lamictal 50 mg Lamictal 100 mg Mestinon 60 mg Neupro patch 6 mg Ebixa 20 mg…