ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ปีงบปร ะมาณ 2560

Feature, ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

3 กรกฎาคม 2560 Arcoxia 90 mg Celebrex 200 mg Deanxit Donepezil 10 mg Efexor XR 37.5 mg Gabapentin 400 mg Gabapentin 600 mg Vancomycin 500 mg 4 กรกฎาคม 2560 Dilantin SR 100 mg Depakine chrono 5 กรกฎาคม 2560 Azilect 1 mg Exelon patch 10 Aricept evess 10 mg Trivastal retard 50 mg Ebixa pump Immunoglobulin…