ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

3 ตุลาคม 2560 Vopar 250 mg Gabapentin 600 mg Levoflox inj Cilostazol 50 mg Ebixa pump Gabapentin 100 mg Immucept 250 mg Lecetam 500 mg 5 ตุลาคม 2560 Circadin Glucophage 500 mg Glucophage 850 mg Ultracet Prevacid 9 ตุลาคม 2560 Abilify 5 mg Actilyse Brillior Cardepine 10 mg,10ml Dynastat Inj Exelon 1.5 mg Exelon 6…