Archive for the ‘ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา’ category

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 315 กิโลโวลต์

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

คลิกอ่านประกาศ

ประกาศจัดซื้อยา Topiramate 100 mg

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

คุณลักษณะเฉพาะ ยา Topiramate 100 mg ตารางราคากลางยา Topiramate 100 mg ขอบเขตของงาน Topiramate 100 mg(1) ขอบเขตของงาน Topiramate 100 mg (2) ขอบเขตของงาน Topiramate 100 mg(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

ประกาศเผยแพร่แผน รายละเอียดแนบท้าย

ประกาศจัดซื้อยา Entacapone 200 mg tablet

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

Entacapone 200 mg tablet คุณลักษณะเฉพาะ Entacapone 200 mg ตารางราคากลาง Entacapne 200 mg ขอบเขตของงาน Entacapone 200 mg บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา Entacapone 200 mg  

ประกาศจัดซื้อยา Methylprednisolone sodium succinate 1 g powder for injection

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

Methylprednisolone sodium succinate 1 g powder for injection คุณลักษณะเฉพาะ Methylprednisolone ตารางราคากลาง Methylprednisolone บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา Methylprednisolone ขอบเขตของงาน Methylprednisolone   

ประกาศจัดซื้อยา Rasagiline 1 mg tablet

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

Rasagiline 1 mg tablet คุณลักษณะเฉพาะ Rasagiline 1 mg ตารางราคากลาง Rasagiline 1 mg บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา Rasagiline 1 mg ขอบเขตของงาน Rasagiline 1 mg

ประกาศจัดซื้อยา Lansoprazole 30 mg fast disintegrating tablet

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

Lansoprazole 30 mg fast disintegrating tablet คุณลักษณะเฉพาะ lansoprazole 30 mg ตารางราคากลาง lansoprazole 30 mg บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา lansoprazole 30 mg ขอบเขตของงาน Lansoprazole 30 mg          

ประกาศจัดซื้อยา กลุ่มยาโรคซึมเศร้า จำนวน 2 รายการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

กลุ่มยาโรคซึมเศร้า จำนวน 2 รายการ 1. Agomelatine 25 mg คุณลักษณะเฉพาะ Agomelatine 25 mg ตารางราคากลาง Agomelatine 25 mg บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา กลุ่มยาโรคซึมเศร้า ขอบเขตของงาน กลุ่มยาโรคซึมเศร้า 2. Duloxetine 30 mg คุณลักษณะเฉพาะ Duloxetine 30 mg ตารางราคากลาง Duloxetine 30 mg บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา กลุ่มยาโรคซึมเศร้า ขอบเขตของงาน กลุ่มยาโรคซึมเศร้า

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อยา Depakine chrono 500 mg ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ รายละเอียดแนบท้าย Depakine chrono 500 mg จัดซื้อยา Keppra 250 mg tablet ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ รายละเอียดแนบท้าย Keppra 250 mg    

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อยา Cilostazol 100 mg sustained release capsule ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ แผนจัดซื้อยา Cilostazol 100 mg sustained release capsule จัดซื้อยากลุ่มยาโรคระบบภูมิคุ้มกัน ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ แผนจัดซื้อยา กลุ่มยาโรคระบบภูมิคุ้มกัน จัดซื้อยากลุ่มยาโรคสมองเสื่อม ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ  แผนจัดซื้อยา กลุ่มยาโรคสมองเสื่อม