Archive for the ‘ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง’ category

สอบราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์

ด้วยสถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.หมึก HP Laserjet Pro 285A จำนวน 100 กล่อง 2.หมึก TONER SAMSUNG MLT D103L/SEE จำนวน 150 กล่อง   โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 16 – 29 ตุลาคม 2556 (นำหมึกตัวอย่างมาด้วย) และ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น.   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ระหว่าง วันที่ 16 – 28 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายะเลข 02-306-9899 ต่อ 2292,2242 ในวันและเวลาราชการ   รายละเอียดเพิ่มเติม…

สอบราคาจ้างตัดเครื่องผ้าสำหรับใช้ในงานห้องผ่าตัด

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์

ด้วยสถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตัดเครื่องผ้าสำหรับใช้ในงานห้องผ่าตัด จำนวน 11 รายการ โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 8 – 21 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 2 อาคารรัชมงคล และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 22 ตุลาคม 256 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2306-9899 ต่อ 2242 , 2292 ในวันและเวลาราชการ   รายละเอียด คลิก

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ด้วยสถบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 42 รายการ ขอรับเงื่อนไขในการขายได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 14 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ และขอดูสภาพพัสดุชำรุด 15 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคารรัชมงคล ชั้น 2 โทรศัพท์หมายเลข 0-2306-9899 ต่อ 2291   รายละเอียด คลิก

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องตรวจวินิจฉัยประสาทและกล้ามเนื้อพร้อมอุปกรณ์รวมระบบเครือข่าย

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องตรวจวินิจฉัยประสาทและกล้ามเนื้อพร้อมอุปกรณ์รวมระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ   รายละเอียด คลิก

0

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ   รายละเอียด คลิก

0

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาซัก-อบ-รีดผ้าผู้ป่วย

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารจ้างเหมาซัก-อบ-รีดผ้าผู้ป่วย  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ   รายละเอียด คลิก

0

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณเซลและภูมิคุ้มกัน ครั้งที่ 2 (หลังจากได้รับฟังวิจารณ์)

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถอ่านรายละเอียด TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณเซลและภูมิคุ้มกัน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้ที่นี่ คลิก

0

สอบราคาซื้อกล้องบันทึกเทปวีดีทัศน์ระบบดิจิตอล

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยสถาบันประสาทวิทยามีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกล้องบันทึกเทปวีดีทัศน์ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 2 อาคารรัชมงคล ในวันที่ 7 – 23 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ ราบละเอียด คลิก

0

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันสำหรับเด็กโตถึงผู้ใหญ่

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันสำหรับเด็กโตถึงผู้ใหญ่ จำนวน 4 เครื่อง  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ   รายละเอียด คลิก