Archive for the ‘ข่าวร่างประกวดราคา’ category

ประกาศ ร่างประกวดราคางานจ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกชั้นที่ 1 อาคารรัชมงคล สถาบันประสาทวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกชั้นที่ 1 อาคารรัชมงคล สถาบันประสาทวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ดังนี้ ร่างประกวดราคา ราคากลาง

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง พร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบตาม ศูนย์สำหรับ 11 เตียง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง พร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบตามศูนย์สำหรับ 11 เตียง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ดังนี้ 1. ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูงฯ (จากระบบ) 2. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง (จากระบบ) 3. รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง 4. ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง     หมายเหตุ    (1) รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560     (2) สิ้นสุดวันรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 11 สิงหาคม 2560

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูงฯ จำนวน 1 กล้อง

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ดังนี้ 1. ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณฯ (จากระบบ) 2. ร่างเอกสารประกวดราคากล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณฯ (จากระบบ) 3. รายละเอียดคุณลักษณะกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณฯ 4. ราคากลางกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณฯ     หมายเหตุ     (1) รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560    (2) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 11 สิงหาคม 2560

– ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ดังนี้ 1. ร่างประกาศเชิญชวนจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 2. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 3. รายละเอียดจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 4. ตารางราคากลางรักษาความปลอดภัย (อ้างอิง)

ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ดังนี้ 1. ร่างประกาศเชิญชวนจ้างเหมาขนคนไข้ 2. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ 3. รายละเอียดจ้างเหมาขนคนไข้ 4. ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาขนคนไข้

ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ดังนี้ 1. ร่างประกาศเชิญชวนจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย  2. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 3. รายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 4. ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)อาหารผู้ป่วย

ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย

ข่าวร่างประกวดราคา

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ดังต่อไปนี้ 1. รายละเอียดคุณลักษณะซักอบรีดผ้าผู้ป่วย 2. ร่างเอกสารประกาศเชิญชวนซักอบรีดผ้าผู้ป่วย 3. ร่างเอกสารประกวดราคาซักอบรีดผ้าผู้ป่วย  4. ตารางราคากลางซักอบรีด (อ้างอิง)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบแบบอิเลคโทรนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบแบบอิเลโทรนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบอิล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบแบบอิเลคโทรนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวร่างประกวดราคา

ระยะเวลาประกาศร่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สถานที่ติดต่อ สถาบันประสาทวิทยา 312 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 เบอร์โทร 02-3069899 ต่อ2242,2292 โทรสาร 02-3069899 ต่อ 2291 spec ประกาศและเอกสารประกวดราคา ราคากลางเครื่องดมยา