ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันสำหรับเด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง

ข่าวร่างประกวดราคา

ระยะเวลาประกาศร่างวันที่ 21 มิถุนายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 23 มิถุนายน 2560 สถานที่ติดต่อ สถาบันประสาทวิทยา 312 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 เบอร์โทร 02-3069899 ต่อ2242,2292 โทรสาร 02-3069899 ต่อ 2291 spec เครื่องช่วยหายใจ ราคากลาง(เครื่องช่วยหายใจ) ร่างเอกสารประกวดราคา