Archive for the ‘ประกาศ’ category

– ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 6 เดือน

ประกาศ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่   หมายเหตุ   ระยะเวลาในการเผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 9-23 มีนาคม 2561

– ประกาศ ประกวดราคาจ้างตัดเครื่องผ้าผู้ป่วย

ประกาศ

สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จ้างตัดเครื่องผ้าผู้ป่วย จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่   หมายเหตุ     ระยะเวลาในการเผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 8-15 มีนาคม 2561

– ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการบริการ

ประกาศ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการบริการ จำนวน 1 โครงการ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้  ที่นี่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มกราคม

ประกาศ

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ดาวน์โหลดเอกสาร

– เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

ประกาศ

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 1 โครงการ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

– โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายในผู้สูงอายุ

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

รายละเอียดโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายในผู้สูงอายุ มีดังนี้ 1. หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายในผู้สูงอายุ 2. ตารางการอบรมโครงการฯ 3. หนังสืออนุมัติตัวผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ 4. ใบสมัครและใบจองที่พัก

– โครงการอบรมพยาบาลวิชาชีพด้านโรคระบบประสาทในเด็ก รุ่นที่ 16

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

รายละเอียดโครงการอบรมพยาบาลวิชาชีพด้านโรคระบบประสาทในเด็ก รุ่นที่ 16 มีดังนี้ 1. แผ่นพับโครงการอบรมพยาบาลวิชาชีพด้านระบบประสาทในเด็ก รุ่นที่ 16 2. แบบฟอร์มการชำระเงิน (Pay-in) 3.เอกสารเชิญชวนเข้าร่วมอบรม

– International Course Neurology For Non-Neurologist

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

รายละเอียดโครงการอบรมหลักสูตร International Course Neurology For Non-Neurologist มีดังนี้ 1. หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร Invitation Course Neurology For Non-Neurologist 2.  แผนพับโครงการ Invitation Course Neurology For Non-Neurologist 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโครงการระบบฐานข้อมูลเวชระเบียนสำรอง (Backup) จำนวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เอกสารประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโครงการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการบริการ จำนวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เอกสารประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง