Archive for the ‘ประกาศ’ category

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ได้แก่ โครงการการเข็มเจาะเลือด จำนวน 2 รายการ,  โครงการเสื้อคลุมป้องกันร่างกาย จำนวน 2 รายการ, โครงการสายยางลาเท็ก เบอร์ 202 จำนวน 12,000 ฟุต และโครงการเอี้ยม Disposable จำนวน 450 ห่อ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศ, สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่่

ประกาศ สรุปรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ประกาศ

– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 รายการ

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้มีโครงการซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บัดนี้ได้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจห้องปฏิบัติการ คือ บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูง

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ตามประกาศ กรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1 กล้อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บัดนี้ได้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1 กล้อง คือ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

– ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผบแพร่ในระบบเครื่อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีการและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กัยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บัดนี้ได้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนคนไข้ ระยะเวลา 12 เดือน คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร ควอลลิตี้ เซอร์วิส ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กัยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บัดนี้ได้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน คือ บริษัท แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดรี้ จำกัด ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กัยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บัดนี้ได้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน คือ บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้  ที่นี่