Archive for the ‘ประกาศ’ category

ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการ

ประกาศ

ด้วยกรมการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 18 รายการ  ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 7 เดือน

ประกาศ

ตาามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทยโปร ฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

Feature, ประกาศ

Untitled_20190213_161303

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ

ประกาศ

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมด-วัน จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าโครงการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

ประกาศ

ตามที่สถาบันประสาทวิทยา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น สถาบันฯ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดท่านสามารถอ่านได้ ที่นี่

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

ประกาศ

กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาด 3 Tesla ระยะเวลา 60 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ เผยแพร่แผนการซื้อวัสดุฉีดอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้าประเภทไอโอดีน

ประกาศ

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ เผยแพร่แผนการซื้อวัสดุเย็บแผลแบบเส้นถักชนิดละลายได้ จำนวน 8 รายการ

ประกาศ

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

ประกาศ

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาด 3 Tasla ระยะเวลา 3 เดือน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท รัชวิภา พลัส จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 13,060,246 บาท ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ เผยแพร่แผนการซื้อสารทึบรังสีชนิด lonic dimer 320 mgl/ml

ประกาศ

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่