Archive for the ‘ข่าวสารการอบรม’ category

ประราศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมอง

ข่าวสารการอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมอง ระหว่างวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2561 ประราศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ การลงทะเบียนและรายละเอียดการอบรม ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนอบรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 49

ข่าวสารการอบรม

ระเบียบการอบรม และ ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อ ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม

ประกาศ รายละเอียดการอบรมและตารางอบรมโครงการการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 11

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

โครงการการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 11 ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯ ได้ดังนี้ 1. ตารางสอนผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง 11 23 เมษายน 61 2. รายละเอียดการอบรม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 49

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

1. กำหนดการสอบคีัดเลือก 2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง รุ่นที่ 11

ข่าวสารการอบรม

* ประกาศเลื่อนวันโอนเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง รุ่นที่ 11 เป็นวันที่ 2 – 20 เมษายน พ.ศ. 2561 *   เอกสารตอบรับและระเบียบการปฏิบัติผู้เข้ารับการอบรม รุ่น11 ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม เอกสารแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม

ประกาศ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมอง รุ่นที่ 3

ข่าวสารการอบรม

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กำหนดจัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมอง รุ่นที่ 3 วันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันประสาทวิทยา  ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของโครงการได้ดังนี้ 1.  หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลฯ 2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลฯ 3. ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนอบรม ท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้ คลิก!!  หรือผ่านทางคิวอาร์โค๊ดด้านล่างนี้ ****ขณะนี้มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว****

โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ข่าวสารการอบรม

ในวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน รับสมัคร 50 ท่าน หมดเขตรับสมัคร 31 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม (ที่นี่) ใบสมัคร รายละเอียดโครงการ เอกสารเชิญอบรมณ์

โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายในผู้สูงอายุ

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

รายละเอียดโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายในผู้สูงอายุ มีดังนี้ 1. หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายในผู้สูงอายุ 2. ตารางการอบรมโครงการฯ 3. หนังสืออนุมัติตัวผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ 4. ใบสมัครและใบจองที่พัก

– โครงการอบรมพยาบาลวิชาชีพด้านโรคระบบประสาทในเด็ก รุ่นที่ 16

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

รายละเอียดโครงการอบรมพยาบาลวิชาชีพด้านโรคระบบประสาทในเด็ก รุ่นที่ 16 มีดังนี้ 1. แผ่นพับโครงการอบรมพยาบาลวิชาชีพด้านระบบประสาทในเด็ก รุ่นที่ 16 2. แบบฟอร์มการชำระเงิน (Pay-in) 3.เอกสารเชิญชวนเข้าร่วมอบรม

– International Course Neurology For Non-Neurologist

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

รายละเอียดโครงการอบรมหลักสูตร International Course Neurology For Non-Neurologist มีดังนี้ 1. หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร Invitation Course Neurology For Non-Neurologist 2.  แผนพับโครงการ Invitation Course Neurology For Non-Neurologist