Archive for the ‘ข่าวสารการอบรม’ category

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการอบรมผู้บริหารการพยาบาลทางคลินิก: ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1

ข่าวสารการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คลิกอ่านรายละเอียด กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คลิกอ่านรายละเอียด

– ประกาศ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมพัฒนาศูนย์หลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการ “Thailand Angels Award”

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา ร่วมกับมูลนิธิสถาบันประสาทวิทยา ได้ดำเนินงานพัฒนาศูนย์หลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการ “Thailand Angels Award” เพื่อประเมินตัวชี้วัดของการพัฒนาศูนย์หลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ โดยนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลในประเทศแถบยุโรป และเร่งพัฒนาศูนย์หลอดเลือดสมองในประเทศไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่  หมดเขต  การรับสมัครในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

– เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 6

ข่าวสารการอบรม

เอกสาร ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการชำระเงิน แผ่นพับ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางSTROKE หน้า 1 แผ่นพับ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางSTROKE หน้า 2 หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรม 1. รับสมัคร วันที่ 2 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560 2. ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท โดยกรอกเอกสารการเงินให้ครบถ้วนและระบุ Product code : 9598 Download เอกสารการเงินได้ที่ www.pni.go.th และโอนเงินที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 3. ส่งใบสมัครและสลิปการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมสอบตัวจริง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 มาที่ กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400…

– รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งต่อเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทต่อเนื่องที่บ้าน

ข่าวสารการอบรม

คลิก แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

– กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้โรคหลอดเลือดสมองสำหรับผู้ขับรถรับจ้างสาธารณะและหน่วยกู้ชีพ

ข่าวสารการอบรม

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมอง รุ่นที่ 2

ข่าวสารการอบรม

– ใบแจ้งชำระเงิน – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม – การลงทะเบียนและรายละเอียดการอบรม

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาก่ีพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่48

ข่าวสารการอบรม

ใบแจ้งการชำระเงิน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม ระเบียบการอบรม  

– เปลี่ยน Product Code การโอนเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมอง รุ่นที่ 10 เป็น 9587

ข่าวสารการอบรม

รายละเอียดการอบรมและลงทะเบียนหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมอง รุ่นที่ 10

– ประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราการตายของผู้สูงอายุ

ข่าวสารการอบรม, ประชาสัมพันธ์

สถาบันประสาทวิทยา ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราการตายของผู้สูงอายุ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ ดังนี้ 1. หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุม KM 2. เอกสารประชาสัมพันธ์ KM 3. กำหนดการ KM 19 พ.ค.60 ล่าสุด 4. ใบสมัครและใบจองที่พัก KM60 5. ตัวอย่างหนังสือส่งตัว KM60

– ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 10

ข่าวสารการอบรม

ด้วยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้จัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 10 ในวันที่ 12 – 23 มิถุนายน 2560 นั้น ทั้งนี้ ท่านสามารถดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 10 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้ 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม 2. รายละเอียดการลงทะเบียนและการอบรม 3. แบบฟอร์มการชำระเงิน