Archive for the ‘ข่าวสารการอบรม’ category

– ประกาศ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมอง รุ่นที่ 3

ข่าวสารการอบรม

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กำหนดจัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมอง รุ่นที่ 3 วันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันประสาทวิทยา  ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของโครงการได้ดังนี้ 1.  หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลฯ 2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลฯ 3. ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนอบรม ท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้ คลิก!!  หรือผ่านทางคิวอาร์โค๊ดด้านล่างนี้

– โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ข่าวสารการอบรม

ในวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน รับสมัคร 50 ท่าน หมดเขตรับสมัคร 31 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม (ที่นี่) ใบสมัคร รายละเอียดโครงการ เอกสารเชิญอบรมณ์

– โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายในผู้สูงอายุ

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

รายละเอียดโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายในผู้สูงอายุ มีดังนี้ 1. หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายในผู้สูงอายุ 2. ตารางการอบรมโครงการฯ 3. หนังสืออนุมัติตัวผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ 4. ใบสมัครและใบจองที่พัก

– โครงการอบรมพยาบาลวิชาชีพด้านโรคระบบประสาทในเด็ก รุ่นที่ 16

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

รายละเอียดโครงการอบรมพยาบาลวิชาชีพด้านโรคระบบประสาทในเด็ก รุ่นที่ 16 มีดังนี้ 1. แผ่นพับโครงการอบรมพยาบาลวิชาชีพด้านระบบประสาทในเด็ก รุ่นที่ 16 2. แบบฟอร์มการชำระเงิน (Pay-in) 3.เอกสารเชิญชวนเข้าร่วมอบรม

– International Course Neurology For Non-Neurologist

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

รายละเอียดโครงการอบรมหลักสูตร International Course Neurology For Non-Neurologist มีดังนี้ 1. หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร Invitation Course Neurology For Non-Neurologist 2.  แผนพับโครงการ Invitation Course Neurology For Non-Neurologist 

– โครงการอบรมหลักสูตรโรคลมชัก สำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 4

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

รายละเอียดโครงการอบรมหลักสูตรโรคลมชัก สำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 4 มีดังนี้ 1. แผ่นพับโครงการหลักสูตรโรคลมชักสำหรับเภสัชกร 2. ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน 3. หนังสือเชิญประชาสัมพันธ์อบรมแบบลงทะเบียน ปีงบประมาณ 2561

– โครงการอบรมระยะสั้นพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน สำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 8

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

รายละเอียดโครงการอบรมระยะสั้นพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน สำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 8 มีดังนี้ 1. แผ่นพับโครงการอบรมระยะสั้นพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านฯ 2. ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน 3. หนังสือเชิญประชาสัมพันธ์อบรมแบบลงทะเบียน ปีงบประมาณ 2561

– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลวิสัญญีด้านระบบประสาท รุ่นที่ 7

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลวิสัญญีด้านระบบประสาท รุ่นที่ 7 มีดังนี้ 1. แผ่นพับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลวิสัญญีด้านระบบประสาท รุ่นที่ 7 2. ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน 3. หนังสือเชิญประชาสัมพันธ์อบรมแบบลงทะเบียน ปีงบประมาณ 2561

– โครงการอบรม เรื่อง การจัดการกับความปวด

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

รายละเอียดโครงการอบรม เรื่อง การจัดการกับความปวด มีดังนี้ 1. แผ่นพับโครงการอบรม เรื่อง การจัดการกับความปวด 2. ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน 3. หนังสือเชิญประชาสัมพันธ์อบรมแบบลงทะเบียน ปีงบประมาณ 2561

– โครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก รุ่นที่ 7

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

รายละเอียดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก รุ่นที่ 7 มีดังนี้ 1. ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน 2. แผ่นพับโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักรุ่นที่ 7 3. หนังสือเชิญประชาสัมพันธ์อบรมแบบลงทะเบียน ปีงบประมาณ 2561