Archive for the ‘ข่าวสารการอบรม’ category

– รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งต่อเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทต่อเนื่องที่บ้าน

ข่าวสารการอบรม

คลิก แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

– กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้โรคหลอดเลือดสมองสำหรับผู้ขับรถรับจ้างสาธารณะและหน่วยกู้ชีพ

ข่าวสารการอบรม

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมอง รุ่นที่ 2

ข่าวสารการอบรม

– ใบแจ้งชำระเงิน – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม – การลงทะเบียนและรายละเอียดการอบรม

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาก่ีพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่48

ข่าวสารการอบรม

ใบแจ้งการชำระเงิน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม ระเบียบการอบรม  

– เปลี่ยน Product Code การโอนเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมอง รุ่นที่ 10 เป็น 9587

ข่าวสารการอบรม

รายละเอียดการอบรมและลงทะเบียนหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมอง รุ่นที่ 10

– ประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราการตายของผู้สูงอายุ

ข่าวสารการอบรม, ประชาสัมพันธ์

สถาบันประสาทวิทยา ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราการตายของผู้สูงอายุ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ ดังนี้ 1. หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุม KM 2. เอกสารประชาสัมพันธ์ KM 3. กำหนดการ KM 19 พ.ค.60 ล่าสุด 4. ใบสมัครและใบจองที่พัก KM60 5. ตัวอย่างหนังสือส่งตัว KM60

– ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 10

ข่าวสารการอบรม

ด้วยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้จัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 10 ในวันที่ 12 – 23 มิถุนายน 2560 นั้น ทั้งนี้ ท่านสามารถดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 10 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้ 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม 2. รายละเอียดการลงทะเบียนและการอบรม 3. แบบฟอร์มการชำระเงิน

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยา และ ประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 48

ข่าวสารการอบรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าอบรม กำหนดการสอบคัดเลือก

– ขยายเวลาเปิดรับสมัครหลักสูตรการดูแลผุ้ป่วยผ่าตัดสมอง และกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาล รุ่นที่ 10

ข่าวสารการอบรม, ประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาในการรับสมัคร จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

– ประกาศ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมอง รุ่นที่ 2

ข่าวสารการอบรม

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้จัดการอบรมโครงการพัมนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมอง รุ่นที่ 2 ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของโครงการได้ดังนี้ 1. หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมปี 60 2. แผ่นพับเนื้องอกสมอง 3. ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน