Archive for the ‘ข่าวสารการอบรม’ category

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 6

ข่าวสารการอบรม

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระเบียบการอบรม ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม    

– โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตร เทคโนโลยีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง รุ่นที่ 25

ข่าวสารการอบรม

คลิกที่ลิงค์เพื่ออ่านประกาศ ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน ประกาศ หลักสูตร เทคโนโลยีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง รุ่นที่ 25 หนังสือเชิญประชาสัมพันธ์อบรมแบบลงทะเบียน ปีงบประมาณ 2561

– โครงการเพิ่มพูนทักษะทางด้านประสาทวิทยาแก่แพทย์ทั่วไป รุ่นที่ 6

ข่าวสารการอบรม

คลิกที่ลิงค์เพื่ออ่านประกาศ ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน หนังสือเชิญประชาสัมพันธ์อบรมแบบลงทะเบียน ปีงบประมาณ 2561  

ประกาศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยา และประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 49

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

ประกาศ หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 11

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 6

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 2. กำหนดการสอบคัดเลือก

– ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยาประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์, ข่าวสารการอบรม

มีคุณสมบัติในการสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปี 2561 ตรงตามเกณฑ์ของแพทยสภาและราชวิทยาลัยประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทยครบถ้วน ไม่มีสุขภาหรือความพิการทางร่างกายหรือจิตใจที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมด้านประสาทศัลยศาสตร์ เกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจากผลการเรียน การสัมภาษณ์ จดหมายรับรองการปฏิบัติงานโดยการลงคะแนนของกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

– ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการอบรมผู้บริหารการพยาบาลทางคลินิก : ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1

ข่าวสารการอบรม

1. รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 2. การลงทะเบียนและรายละเอียดการอบรม 3. ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนอบรม  

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการอบรมผู้บริหารการพยาบาลทางคลินิก: ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1

ข่าวสารการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คลิกอ่านรายละเอียด กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คลิกอ่านรายละเอียด

– ประกาศ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมพัฒนาศูนย์หลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการ “Thailand Angels Award”

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา ร่วมกับมูลนิธิสถาบันประสาทวิทยา ได้ดำเนินงานพัฒนาศูนย์หลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการ “Thailand Angels Award” เพื่อประเมินตัวชี้วัดของการพัฒนาศูนย์หลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ โดยนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลในประเทศแถบยุโรป และเร่งพัฒนาศูนย์หลอดเลือดสมองในประเทศไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่  หมดเขต  การรับสมัครในวันที่ 31 ตุลาคม 2560