Archive for the ‘ประชาสัมพันธ์’ category

คลินิกจิตเวชผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์

โครงการศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สถาบันประสาทวิทยา ให้บริการผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 5 คลินิกร่วมกันคือ • จักษุผู้สูงอายุ • ข้อเข่าผู้สูงอายุ • จิตเวชผู้สูงอายุ • ทันตกรรมผู้สูงอายุ • เบาหวานผู้สูงอายุ วิธีขอรับบริการ 1. ผู้ป่วยนัด, ผู้ป่วย Refer จากโรงพยาบาลอื่น , ผู้ป่วยใหม่ ยื่นบัตรที่แผนกผู้ป่วยนอกตามปกติก่อน 11.00 น. 2. ผู้ป่วยส่งต่อจากคลินิกปกติยื่นแฟ้มก่อน 12.00 น. 3. พยาบาลคัดกรอง 5 โรค เวลา 11.00 – 13.00 น. 4. ให้สุขศึกษาความรู้การป้องกันดูแลตนเองของผู้สูงอายุ 12.00 – 13.00 น. บริเวณหน้าห้องตรวจ 5. แพทย์แต่ละคลินิกออกตรวจเวลา 13.00 น. ท่านสามารถพบแพทย์ได้หลายคลินิกในคราวเดียวกัน พยาบาลคัดกรองจะจัดให้ท่านพบแพทย์…

– มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ค่านิยมสร้างสรรค์ และค่านิยมกรมการแพทย์

Feature, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สาระความรู้

ดาวน์โหลด

GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

ประชาสัมพันธ์

GIS Health Application on Smart Phone ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ เป็นระบบที่แสดงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ของสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานสาธารณสุข พร้อมทั้งแสดงข้อมูลทั่วไป, ทรัพยากรสุขภาพ, บริการที่ให้และผลงานเด่นของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง โดยสถานพยาบาลแต่ละแห่งสามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลได้ และผู้ใช้สามารถค้นหาสถานพยาบาลตามเงื่อนไขรวมทั้งแสดงเส้นทางระหว่างสถานพยาบาลได้ การพัฒนาระบบนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขกับ สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ โดยการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีให้ดาวน์โหลดทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS       ดาวน์โหลดคู่มือ | อ่านคู่มือ | เริ่มใช้ทันที ที่มา http://www.moph.go.th/moph2/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=9064

สอบราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์

ด้วยสถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.หมึก HP Laserjet Pro 285A จำนวน 100 กล่อง 2.หมึก TONER SAMSUNG MLT D103L/SEE จำนวน 150 กล่อง   โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 16 – 29 ตุลาคม 2556 (นำหมึกตัวอย่างมาด้วย) และ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น.   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ระหว่าง วันที่ 16 – 28 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายะเลข 02-306-9899 ต่อ 2292,2242 ในวันและเวลาราชการ   รายละเอียดเพิ่มเติม…

สอบราคาจ้างตัดเครื่องผ้าสำหรับใช้ในงานห้องผ่าตัด

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์

ด้วยสถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตัดเครื่องผ้าสำหรับใช้ในงานห้องผ่าตัด จำนวน 11 รายการ โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 8 – 21 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 2 อาคารรัชมงคล และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 22 ตุลาคม 256 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2306-9899 ต่อ 2242 , 2292 ในวันและเวลาราชการ   รายละเอียด คลิก

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ด้วยสถบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 42 รายการ ขอรับเงื่อนไขในการขายได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 14 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ และขอดูสภาพพัสดุชำรุด 15 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคารรัชมงคล ชั้น 2 โทรศัพท์หมายเลข 0-2306-9899 ต่อ 2291   รายละเอียด คลิก

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องตรวจวินิจฉัยประสาทและกล้ามเนื้อพร้อมอุปกรณ์รวมระบบเครือข่าย

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องตรวจวินิจฉัยประสาทและกล้ามเนื้อพร้อมอุปกรณ์รวมระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ   รายละเอียด คลิก

0

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ   รายละเอียด คลิก

0

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาซัก-อบ-รีดผ้าผู้ป่วย

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารจ้างเหมาซัก-อบ-รีดผ้าผู้ป่วย  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ   รายละเอียด คลิก

0

ตารางการออกตรวจ OPD และคลินิกนอกเวลา

ประชาสัมพันธ์

ตารางเวรแพทย์ออกตรวจ OPD