“เมอร์ส”! โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS)

          องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization)  รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2558 จากรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 26 ประเทศ

Read more

โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2558

ด้วยสถาบันประสาทวิทยา จะดำเนินการจัดโครงการอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะทางโรคทางระบบประสาทให้บุคลากรในหน่วยงานและชุมชนได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ ดังนี้1 1.โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรเทคโนโลยีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง รุ่นที่ 22 2.โครงการอบรมระยะสั้นพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดที่บ้านสำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 5 3.โครงการอบรมพยาบาลวิชาชีพด้านโรคระบบประสาทในเด็ก รุ่นที่ 13

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 7.00-12.00 น. ทำบุญตกบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 19 รูป ณ ข้างตึกอำนวยการและสวนสุขภาพ ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ณ

Read more

GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

GIS Health Application on Smart Phone ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ เป็นระบบที่แสดงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ของสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานสาธารณสุข พร้อมทั้งแสดงข้อมูลทั่วไป, ทรัพยากรสุขภาพ, บริการที่ให้และผลงานเด่นของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง โดยสถานพยาบาลแต่ละแห่งสามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลได้ และผู้ใช้สามารถค้นหาสถานพยาบาลตามเงื่อนไขรวมทั้งแสดงเส้นทางระหว่างสถานพยาบาลได้ การพัฒนาระบบนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขกับ สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ โดยการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Read more

ประกวดแบบตราสัญลักษณ์ “มาตราฐานการรับรองสถานพยาบาลด้านโรคหลอกเลือดสมอง” ชิงเงินรางวัล

โครงการประกวดแบบตราสัญลักษณ์ “มาตราฐานการรับรองสถานพยาบาลด้านโรคหลอกเลือดสมอง” รับสมัครบุคคลทั่วไป และเจ้าหน้าที่สถาบันประสาทวิทยา เข้าแข่งขันประกวดชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร กติกาการประกวด และรายละเอียด คลิก

Read more