Archive for the ‘ประชาสัมพันธ์’ category

ประชาสัมพันธ์การเปิดดำเนินการ การสร้างเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชักที่มีความซับซ้อนหรือดื้อยา (PNI epilepsy referral- network system,PERNS)

ประชาสัมพันธ์

ผ่านทาง E-mail: pniepilepsy@gmail.com เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ ส่งตัวผู้ป่วยโรคลมชักที่มีความซับซ้อนหรือดื้อต่อยา มาตรวจรักษาต่อเนื่องที่ศูนย์โรคลมชัก สถาบันประสาท และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลเพื่อความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คลิกที่นี่เพื่อไปที่จุดประสงค์และที่มาของโครงการ PNI epilepsy referral-network system(PERNS)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน

ประชาสัมพันธ์

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน  ดาวน์โหลดเอกสาร

งานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ประชาสัมพันธ์

แผ่นพับ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประครอง (Palliative Care)

ประชาสัมพันธ์

การประกวดภาพถ่าย ๖๐ ปีสถาบันประสาทวิทยา

ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

รู้เท่าทันป้องกันสมองเสื่อม

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Techniques of Epilepsy Surgery” ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์

สถาบันประสาทวิทยาร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Techniques of Epilepsy Surgery” ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงทางด้านการผ่าตัดโรคลมชักระดับนานาชาติจากคลีฟแลนด์คลินิก สหรัฐอเมริกา และวิทยากรที่มีประสบการณ์การผ่าตัดโรคลมชักในประเทศไทย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการลงทะเบียนได้ หรือโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้วส่งมาที่ prasatneurosurg@gmail.com พร้อม ชื่อ ที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และหลักฐานการชำระเงิน ตามเอกสารแนบ (จองที่พักโรงแรมเองแยกจากการลงทะเบียน) ดาวน์โหลด แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน ดาวน์โหลด ใบแจ้งจองที่พัก 

คู่มือการใช้โรงพยาบาลเอกชน

ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้โรงพยาบาลเอกชน

คลินิกจิตเวชผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์

โครงการศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สถาบันประสาทวิทยา ให้บริการผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 5 คลินิกร่วมกันคือ • จักษุผู้สูงอายุ • ข้อเข่าผู้สูงอายุ • จิตเวชผู้สูงอายุ • ทันตกรรมผู้สูงอายุ • เบาหวานผู้สูงอายุ วิธีขอรับบริการ 1. ผู้ป่วยนัด, ผู้ป่วย Refer จากโรงพยาบาลอื่น , ผู้ป่วยใหม่ ยื่นบัตรที่แผนกผู้ป่วยนอกตามปกติก่อน 11.00 น. 2. ผู้ป่วยส่งต่อจากคลินิกปกติยื่นแฟ้มก่อน 12.00 น. 3. พยาบาลคัดกรอง 5 โรค เวลา 11.00 – 13.00 น. 4. ให้สุขศึกษาความรู้การป้องกันดูแลตนเองของผู้สูงอายุ 12.00 – 13.00 น. บริเวณหน้าห้องตรวจ 5. แพทย์แต่ละคลินิกออกตรวจเวลา 13.00 น. ท่านสามารถพบแพทย์ได้หลายคลินิกในคราวเดียวกัน พยาบาลคัดกรองจะจัดให้ท่านพบแพทย์…

มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ค่านิยมสร้างสรรค์ และค่านิยมกรมการแพทย์

Feature, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สาระความรู้

ดาวน์โหลด