Archive for the ‘ประชาสัมพันธ์’ category

ประชาสัมพันธ์การเปิดดำเนินการ การสร้างเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชักที่มีความซับซ้อนหรือดื้อยา (PNI epilepsy referral- network system,PERNS)

ประชาสัมพันธ์

ผ่านทาง E-mail: pniepilepsy@gmail.com เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ ส่งตัวผู้ป่วยโรคลมชักที่มีความซับซ้อนหรือดื้อต่อยา มาตรวจรักษาต่อเนื่องที่ศูนย์โรคลมชัก สถาบันประสาท และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลเพื่อความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คลิกที่นี่เพื่อไปที่จุดประสงค์และที่มาของโครงการ PNI epilepsy referral-network system(PERNS)

งานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ประชาสัมพันธ์

แผ่นพับ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประครอง (Palliative Care)

ประชาสัมพันธ์

รู้เท่าทันป้องกันสมองเสื่อม

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Techniques of Epilepsy Surgery” ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์

สถาบันประสาทวิทยาร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Techniques of Epilepsy Surgery” ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงทางด้านการผ่าตัดโรคลมชักระดับนานาชาติจากคลีฟแลนด์คลินิก สหรัฐอเมริกา และวิทยากรที่มีประสบการณ์การผ่าตัดโรคลมชักในประเทศไทย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการลงทะเบียนได้ หรือโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้วส่งมาที่ prasatneurosurg@gmail.com พร้อม ชื่อ ที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และหลักฐานการชำระเงิน ตามเอกสารแนบ (จองที่พักโรงแรมเองแยกจากการลงทะเบียน) ดาวน์โหลด แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน ดาวน์โหลด ใบแจ้งจองที่พัก 

คู่มือการใช้โรงพยาบาลเอกชน

ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้โรงพยาบาลเอกชน

คลินิกจิตเวชผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์

โครงการศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สถาบันประสาทวิทยา ให้บริการผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 5 คลินิกร่วมกันคือ • จักษุผู้สูงอายุ • ข้อเข่าผู้สูงอายุ • จิตเวชผู้สูงอายุ • ทันตกรรมผู้สูงอายุ • เบาหวานผู้สูงอายุ วิธีขอรับบริการ 1. ผู้ป่วยนัด, ผู้ป่วย Refer จากโรงพยาบาลอื่น , ผู้ป่วยใหม่ ยื่นบัตรที่แผนกผู้ป่วยนอกตามปกติก่อน 11.00 น. 2. ผู้ป่วยส่งต่อจากคลินิกปกติยื่นแฟ้มก่อน 12.00 น. 3. พยาบาลคัดกรอง 5 โรค เวลา 11.00 – 13.00 น. 4. ให้สุขศึกษาความรู้การป้องกันดูแลตนเองของผู้สูงอายุ 12.00 – 13.00 น. บริเวณหน้าห้องตรวจ 5. แพทย์แต่ละคลินิกออกตรวจเวลา 13.00 น. ท่านสามารถพบแพทย์ได้หลายคลินิกในคราวเดียวกัน พยาบาลคัดกรองจะจัดให้ท่านพบแพทย์…

มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ค่านิยมสร้างสรรค์ และค่านิยมกรมการแพทย์

Feature, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สาระความรู้

ดาวน์โหลด

GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

ประชาสัมพันธ์

GIS Health Application on Smart Phone ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ เป็นระบบที่แสดงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ของสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานสาธารณสุข พร้อมทั้งแสดงข้อมูลทั่วไป, ทรัพยากรสุขภาพ, บริการที่ให้และผลงานเด่นของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง โดยสถานพยาบาลแต่ละแห่งสามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลได้ และผู้ใช้สามารถค้นหาสถานพยาบาลตามเงื่อนไขรวมทั้งแสดงเส้นทางระหว่างสถานพยาบาลได้ การพัฒนาระบบนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขกับ สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ โดยการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีให้ดาวน์โหลดทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS       ดาวน์โหลดคู่มือ | อ่านคู่มือ | เริ่มใช้ทันที ที่มา http://www.moph.go.th/moph2/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=9064

0

ตารางการออกตรวจ OPD และคลินิกนอกเวลา

ประชาสัมพันธ์

ตารางเวรแพทย์ออกตรวจ OPD