Archive for the ‘ประชาสัมพันธ์’ category

“เมอร์ส”! โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS)

Feature, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สาระความรู้

          องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization)  รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2558 จากรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 26 ประเทศ พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 1,334 ราย เสียชีวิต 471 ราย      ส่วนในประเทศเกาหลีใต้ รายงาน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 172 ราย เสียชีวิต 27 รายโดยเป็นผู้ป่วยที่เดินทางไปประเทศจีน 1 ราย      ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของยุโรป (ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control) รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ณ วันที่…

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

Feature, ประชาสัมพันธ์

โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านระบบประสาทในเด็ก

Feature, ข่าวสารการอบรม, ความรู้ทั่วไปสำหรับประชาชน, ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ วันที่10 มกราคม พ.ศ.2558

Feature, ประชาสัมพันธ์

โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2558

Feature, ข่าวสารการอบรม, ประชาสัมพันธ์

ด้วยสถาบันประสาทวิทยา จะดำเนินการจัดโครงการอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะทางโรคทางระบบประสาทให้บุคลากรในหน่วยงานและชุมชนได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ ดังนี้1 1.โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรเทคโนโลยีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง รุ่นที่ 22 2.โครงการอบรมระยะสั้นพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดที่บ้านสำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 5 3.โครงการอบรมพยาบาลวิชาชีพด้านโรคระบบประสาทในเด็ก รุ่นที่ 13 4.โครงการอบรมหลักสูตรโรคลมชักสำหรับเภสัชกร 5.โครงการอบรม การให้คำปรึกษาด้านโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคระบบประสาท 6.โครงการพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก รุ่นที่ 4 7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลวิสัญญีด้านระบบประสาท 8.โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง รุ่นที่ 8 (หลักสูตร 2 สัปดาห์) 9.โครงการอบรม การจัดการกับความปวด 10.โครงการ การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 46   หนังสือขออนุมัติและเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม (PDF) : (Excel)

มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ค่านิยมสร้างสรรค์ และค่านิยมกรมการแพทย์

Feature, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สาระความรู้

ดาวน์โหลด

ร่วมถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี สถาบันประสาทวิทยา

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Feature, ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 7.00-12.00 น. ทำบุญตกบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 19 รูป ณ ข้างตึกอำนวยการและสวนสุขภาพ ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร รับจำนวน 250 คน (งดน้ำ/อาหาร6-8ชั่วโมง) วัดความดันโลหิต ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน/ไขมันในเลือด วัดดัชนีมวลกาย ปรึกษาปัญหาโภชนาการ บรรยายหัวข้อเรื่อง “ลูกรักของแม่” โดยคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประวัติสถาบันประสาทวิทยา โรคหลอดเลือดสมอง ตารางกำหนดการ สนใจคิดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ 02-3069899 ต่อ 2183

GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

ความรู้ทั่วไปสำหรับประชาชน, ประชาสัมพันธ์, สาระความรู้

GIS Health Application on Smart Phone ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ เป็นระบบที่แสดงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ของสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานสาธารณสุข พร้อมทั้งแสดงข้อมูลทั่วไป, ทรัพยากรสุขภาพ, บริการที่ให้และผลงานเด่นของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง โดยสถานพยาบาลแต่ละแห่งสามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลได้ และผู้ใช้สามารถค้นหาสถานพยาบาลตามเงื่อนไขรวมทั้งแสดงเส้นทางระหว่างสถานพยาบาลได้ การพัฒนาระบบนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขกับ สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ โดยการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีให้ดาวน์โหลดทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS       ดาวน์โหลดคู่มือ | อ่านคู่มือ | เริ่มใช้ทันที ที่มา http://www.moph.go.th/moph2/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=9064

ประกวดแบบตราสัญลักษณ์ “มาตราฐานการรับรองสถานพยาบาลด้านโรคหลอกเลือดสมอง” ชิงเงินรางวัล

Feature, ประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดแบบตราสัญลักษณ์ “มาตราฐานการรับรองสถานพยาบาลด้านโรคหลอกเลือดสมอง” รับสมัครบุคคลทั่วไป และเจ้าหน้าที่สถาบันประสาทวิทยา เข้าแข่งขันประกวดชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร กติกาการประกวด และรายละเอียด คลิก