Archive for the ‘ประชาสัมพันธ์’ category

– ประชาสัมพันธ์รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ พ.ศ. 2560 – 2564

ประชาสัมพันธ์

– สรุปวิสัยทัศน์ – แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ พ.ศ. 2560-2564

– แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชัก สำหรับพยาบาลทั่วไป

ประชาสัมพันธ์, สาระความรู้

สถาบันประสาทวิทยา ได้ดำเนินการจัดทำเล่มแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชัก สำหรับพยาบาลทั่วไป ฉบับสมบูรณ์ เสร็จสิ้นแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้ 1. Art Epilepsy 01 2. Art Epilepsy 02 3. Art Epilepsy 03 4. Art Epilepsy Content 5. Cover Epilepsy LUp

– ประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราการตายของผู้สูงอายุ

ข่าวสารการอบรม, ประชาสัมพันธ์

สถาบันประสาทวิทยา ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราการตายของผู้สูงอายุ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ ดังนี้ 1. หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุม KM 2. เอกสารประชาสัมพันธ์ KM 3. กำหนดการ KM 19 พ.ค.60 ล่าสุด 4. ใบสมัครและใบจองที่พัก KM60 5. ตัวอย่างหนังสือส่งตัว KM60

– ประกาศ โครงการจัดกิจกรรมวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์

– ขยายเวลาเปิดรับสมัครหลักสูตรการดูแลผุ้ป่วยผ่าตัดสมอง และกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาล รุ่นที่ 10

ข่าวสารการอบรม, ประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาในการรับสมัคร จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

– ประชาสัมพันธ์การเปิดดำเนินการ การสร้างเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชักที่มีความซับซ้อนหรือดื้อยา (PNI epilepsy referral- network system,PERNS)

ประชาสัมพันธ์

ผ่านทาง E-mail: pniepilepsy@gmail.com เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ ส่งตัวผู้ป่วยโรคลมชักที่มีความซับซ้อนหรือดื้อต่อยา มาตรวจรักษาต่อเนื่องที่ศูนย์โรคลมชัก สถาบันประสาท และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลเพื่อความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คลิกที่นี่เพื่อไปที่จุดประสงค์และที่มาของโครงการ PNI epilepsy referral-network system(PERNS)

– ขยายเวลาเปิดรับสมัครโครงการการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยสาขาประสาทวิทยารุ่นที่ 48

ข่าวสารการอบรม, ประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาในการรับสมัคร จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน แผ่นพับ ver7 หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

งานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ประชาสัมพันธ์

แผ่นพับ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประครอง (Palliative Care)

ประชาสัมพันธ์

รู้เท่าทันป้องกันสมองเสื่อม

ประชาสัมพันธ์