ประกาศ สอบราคาซื้อสายดูดเสมหะ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสายดูดเสมหะ ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 30 กันยายน 2560 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศขยายเวลาการลงทะเบียนและชำระเงินการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 5

ข่าวสารการอบรม

ขยายเวลาการลงทะเบียน และชำระการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 5 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2560 หลังจากนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ การลงทะเบียน ชำระเงินค่าลงทะเบียน 40,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายดูงานต่างประเทศและค่าธรรมเนียมการดูงานโรงพยาบาลส่วนกลาง (ถ้ามี) เมื่อได้รับหนังสือตอบกลับจากสถาบันประสาทวิทยา ให้กรอกรายละเอียดในใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมให้ครบถ้วน โดยระบุ Product code 9598 และติดต่อชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 – 6 มกราคม 2560 โดยดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินได้ที่ pni.go.th ระยะเวลาการลงทะเบียนและชำระเงิน วันที่ 21 ธันวาคม 2559 – 6 มกราคม 2560 หลังจากนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ส่งหลักฐานการชำระเงินทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนมาที่ นางอารีรัตน์ วรพิมล / นางสาวจิราภรณ์ วาสนาสุริยพงศ์  กลุ่มงานวิชาการพยาบาล  สถาบันประสาทวิทยา 312 ถนนราชวิถี…

Neurology for Non-Neurologist 2017

ข่าวสารการอบรม

Click here to download Participants name list

International Training Course in Stroke Nursing Management 2017

ข่าวสารการอบรม

Click here to download Participants name list

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน

ประชาสัมพันธ์

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน  ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ สอบราคาซื้อวารสารต่างประเทศในรูปแบบ Online

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ วารสารต่างประเทศในรูปแบบ Online จำนวน 14 รายการ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

สมัครงาน

คลิก อ่านประกาศ

โครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตร เทคโนโลยีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง รุ่นที่ ๒๔

ข่าวสารการอบรม

ดาวน์โหลดเอกสารแนบคลิกที่นี่

โครงการการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยสาขาประสาทวิทยารุ่นที่ 48

ข่าวสารการอบรม

ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน แผ่นพับ ver7

โครงการอบรมระยะสั้นพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านสำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 7

ข่าวสารการอบรม

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก รุ่นที่ 6

ข่าวสารการอบรม

ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน

หลักสูตรการดูแลผุ้ป่วยผ่าตัดสมอง และกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาล รุ่นที่ 10

ข่าวสารการอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลวิสัญญีวิทยาด้านระบบประสาทรุ่นที่ 6

ข่าวสารการอบรม

โครงการอบรมพยาบาลวิชาชีพด้านโรคระบบประสาทในเด็ก รุ่นที่ 15

ข่าวสารการอบรม

ประกาศ สอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560-30 กันยายน 2560 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้  ที่นี่

ประกาศสอบราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560-30 กันยายน 2560 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560-30 กันยายน 2560 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่  

ประกาศ สอบราคาซื้อถุงมือใช้แล้วทิ้ง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อถุงมือใช้แล้วทิ้ง จำนวน 9,000 กล่อง ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560-30 กันยายน 2560 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจปริมาณ จำนวน 11 รายการ ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560-30 กันยายน 2560 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจ จำนวน 4 รายการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจ จำนวน 4 รายการ ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560-30 กันยายน 2560 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

งานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 5

ข่าวสารการอบรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก Click !! สอบคัดเลือก วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 – 15.00 น. สถานที่สอบ  ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ทาง www.pni.go.th

แผ่นพับ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประครอง (Palliative Care)

ประชาสัมพันธ์

การประกวดภาพถ่าย ๖๐ ปีสถาบันประสาทวิทยา

ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุงานสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ วัสดุงานสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาดำเนินการ 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559-30 กันยายน 2560 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

เทคโนโลยีความก้าวหน้าการดูแลรักษา ผู้ป่วยโรคระบบประสาท

ข่าวสารการอบรม

ประกาศ สอบราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือด

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 60,000 อัน ระยะเวลาดำเนินการ 11 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559-30 กันยายน 2560 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ สอบราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ระยะเวลาดำเนินการ 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ขยายเวลาเปิดรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 5

ข่าวสารการอบรม

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 5 รับสมัคร วันที่ 3 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2559 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่ กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ทาง www.pni.go.th สอบคัดเลือกวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องเรียนพยาบาล กลุ่มงานวิชาการพยาบาล อาคารรัชมงคล ชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันที่ 15 ธันวาคม…

ประกาศ สอบราคาซื้อ วัสดุงานบ้านสำรองคลัง จำนวน 5 รายการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ วัสดุงานบ้านสำรองคลัง จำนวน 5 รายการ ระยะเวลาดำเนินการ 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559-30 กันยายน 2560 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านสำรองคลัง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ วัสดุงานบ้านสำรองคลัง จำนวน 3 รายการ ระยะเวลาดำเนินการ 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559-30 กันยายน 2560 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

รู้เท่าทันป้องกันสมองเสื่อม

ประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยสถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย กรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดชนิดสองระนาบระบบดิจิตอล

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยกรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดชนิดสองระนาบระบบดิจิตอล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ สอบราคาซื้อ วัสดุงานบ้านสำรองคลัง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ วัสดุงานบ้านสำรองคลัง จำนวน 3 รายการ ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยสถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยสถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้  ที่นี่  

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยสถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาฯ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยสถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาและอาคารวิศวบริการ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศสอบราคาซื้อถุงให้อาหารสำหรับบรรจุอาหารทางสายให้อาหาร

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อถุงให้อาหารสำหรับบรรจุอาหารทางสายให้อาหาร จำนวน 109,500 ถุง ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้  ที่นี่

ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดภาพออกจอสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องชนิดหนึ่งชิบ Full HD ฯ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยสถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดถ่ายทอดภาพออกจอสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องชนิดหนึ่งชิบ Full HD แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่    

ประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 กล้องฯ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยสถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 กล้อง ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่  

ร่างประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ฯ

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วยสถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 5-11 สิงหาคม 2559 ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดดังนี้ 1. ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ (e-bidding) 2. รายละเอียดคุณลักษณะบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 3. เอกสารแนบท้าย ก 4. ตารางราคากลาง(อ้างอิง)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมารายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม

ความรู้ทั่วไปสำหรับประชาชน, สาระความรู้

ดาวน์โหลด แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Techniques of Epilepsy Surgery” ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์

สถาบันประสาทวิทยาร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Techniques of Epilepsy Surgery” ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงทางด้านการผ่าตัดโรคลมชักระดับนานาชาติจากคลีฟแลนด์คลินิก สหรัฐอเมริกา และวิทยากรที่มีประสบการณ์การผ่าตัดโรคลมชักในประเทศไทย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการลงทะเบียนได้ หรือโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้วส่งมาที่ prasatneurosurg@gmail.com พร้อม ชื่อ ที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และหลักฐานการชำระเงิน ตามเอกสารแนบ (จองที่พักโรงแรมเองแยกจากการลงทะเบียน) ดาวน์โหลด แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน ดาวน์โหลด ใบแจ้งจองที่พัก 

ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 86 รายการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 86 รายการ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ สอบราคาซื้อชุดเก็บคลื่นไฟฟ้าสมอง จำนวน 1 ชุด

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดเก็บคลื่นไฟฟ้าสมอง จำนวน 1 ชุด ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังติดตามการทำงานของหัวใจ การหายใจ ความดันโลหิต ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังติดตามการทำงานของหัวใจ ความดันโลหิต ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่  

ประกาศขอเลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าอบรม

ข่าวสารการอบรม

ขอประกาศเลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าอบรม หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยา และประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 47 เป็นวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 1 รายการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยสถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่หมดความจำเป็นใช้ในราชการแล้ว จึงกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดดังต่อไปนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่    

ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่หมดความจำเป็นใช้ในกราชการ จำนวน 1 รายการ โดยกำหนด วัน เวลา การขอดูครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาด ในวันที่ 8 เมษายน 2559 และให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ห้องประชุม ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา นั้น เนื่องจากเอกสารที่ใช้ประกอบการขายทอดตลาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศ คือในวันที่ 8 เมษายน 2559 จึงยกเลิกประกาศขายทอดตลาดข้างต้น และยกเลิกกระบวนการอื่นๆทั้งหมด ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

งดบริการคลินิคนอกเวลาในวันหยุดต่อเนื่องวันนักขัตฤกษ์

ประกาศ

โดนคลินิกนอกเวลาจะให้บริการตั้งแต่ 16:30 – 20:30 น. ในวันราชการ (วันจันทร์ – ศุกร์) และ 8:00 – 12:00 น. ในวันเสาร์ ตามประกาศวันหยุดต่อเนื่องปี 2559 ดังต่อไปนี้ 1.วันที่ 13 – 17 เมษายน 2559 รวม 5 วัน 2.วันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2559 รวม 5 วัน 3.วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2559 รวม 5 วัน  

โครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตรเทคโนโลยีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง รุ่นที่23 วันที่ 7-18 มีนาคม 2559

ข่าวสารการอบรม

คำประกาศ “สิทธิ”และ”ข้อพึงปฏิบัติ”ของผู้ป่วย

ประกาศ

เข็มมุ่งการพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ

เข็มมุ่งที่ 1 ความเป็นเลิศทางคลินิก เข็มมุ่งที่ 2 การสื่อสารทั่วถึง เข็มมุ่งที่ 3 การจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

คลินิกจิตเวชผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์

โครงการศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สถาบันประสาทวิทยา ให้บริการผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 5 คลินิกร่วมกันคือ • จักษุผู้สูงอายุ • ข้อเข่าผู้สูงอายุ • จิตเวชผู้สูงอายุ • ทันตกรรมผู้สูงอายุ • เบาหวานผู้สูงอายุ วิธีขอรับบริการ 1. ผู้ป่วยนัด, ผู้ป่วย Refer จากโรงพยาบาลอื่น , ผู้ป่วยใหม่ ยื่นบัตรที่แผนกผู้ป่วยนอกตามปกติก่อน 11.00 น. 2. ผู้ป่วยส่งต่อจากคลินิกปกติยื่นแฟ้มก่อน 12.00 น. 3. พยาบาลคัดกรอง 5 โรค เวลา 11.00 – 13.00 น. 4. ให้สุขศึกษาความรู้การป้องกันดูแลตนเองของผู้สูงอายุ 12.00 – 13.00 น. บริเวณหน้าห้องตรวจ 5. แพทย์แต่ละคลินิกออกตรวจเวลา 13.00 น. ท่านสามารถพบแพทย์ได้หลายคลินิกในคราวเดียวกัน พยาบาลคัดกรองจะจัดให้ท่านพบแพทย์…

การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 4
(วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 3 ธันวาคม 2558)

ข่าวสารการอบรม

เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรค  หลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 4 รับสมัคร วันที่ 1 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  ทาง www.pni.go.th สอบคัดเลือกวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องเรียนพยาบาล กลุ่มงานวิชาการพยาบาล อาคารรัชมงคล ชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 16 ธันวาคม 2558  ทาง www.pni.go.th ดาวน์โหลดแผ่นพับ   แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม

“เมอร์ส”! โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS)

ประกาศ

          องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization)  รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2558 จากรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 26 ประเทศ พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 1,334 ราย เสียชีวิต 471 ราย      ส่วนในประเทศเกาหลีใต้ รายงาน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 172 ราย เสียชีวิต 27 รายโดยเป็นผู้ป่วยที่เดินทางไปประเทศจีน 1 ราย      ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของยุโรป (ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control) รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ณ วันที่…

ความรู้เรื่อง MRI : 3 Tesla MRI Scanner at Prasat Neurological Institute

สาระความรู้

ดาวน์โหลดเอกสาร 3 Tesla Magnetic Resonance Imaging Scanner at Prasart Neurogical Institute

ร่างประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาGabapentin 600 mg และ ยาPregabalin 75 mg

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

ด้วยสถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาGabapentin 600 mg และ ยาPregabalin 75 mg ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 23- 26 มกราคม 2560 ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดดังนี้ 1. Gabapentin 600 mg ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวด คุณลักษณะเฉพาะของยา ตารางราคากลาง(อ้างอิง) 2. Pregabalin 75 mg ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวด คุณลักษณะเฉพาะของยา ตารางราคากลาง(อ้างอิง)      

ประชาสัมพันธ์การเปิดดำเนินการ การสร้างเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชักที่มีความซับซ้อนหรือดื้อยา (PNI epilepsy referral- network system,PERNS)

ประชาสัมพันธ์

ผ่านทาง E-mail: pniepilepsy@gmail.com เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ ส่งตัวผู้ป่วยโรคลมชักที่มีความซับซ้อนหรือดื้อต่อยา มาตรวจรักษาต่อเนื่องที่ศูนย์โรคลมชัก สถาบันประสาท และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลเพื่อความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คลิกที่นี่เพื่อไปที่จุดประสงค์และที่มาของโครงการ PNI epilepsy referral-network system(PERNS)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง

สมัครงาน

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สมัครงาน

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม