LogoPrasatNew_02-300x212

“สถาบันประสาทวิทยา”

วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันชั้นนำทางวิชาการและบริการด้านระบบประสาทในระดับชาติ และเป็นที่ยอมรับในทวีปเอเซีย ภายในปี พ.ศ.2563

พันธกิจ : มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบประสาทที่มีคุณภาพ พร้อมบริการที่มีมาตราฐานในด้านการรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ