ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ระบบวิศวกรรมอาคาร

คุณสมบัติระบบวิศวกรรมอาคาร ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคาร ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง (e-bidding) ระยะเวลาเผยแพร่ 24 ก.ค. 2558 – 4 ส.ค. พ.ศ.2558

Read more

ร่างประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

คุณสมบัติงานรักษาความปลอดภัย ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)รักษาความปลอดภัย ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง (e-bidding) ระยะเวลาเผยแพร่ 24 ก.ค. 2558 – 4 ส.ค. พ.ศ.2558

Read more

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาปรับปรุงแนวทางการรักษาโรคลมชัคสำหรับแพทย์ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 27- 28 กรกฎาคม 2558

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาปรับปรุงแนวทางการรักษาโรคลมชัคสำหรับแพทย์ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่  ๒๗- ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโพร์ริเวอร์ โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ   ลำดับ ชื่อโรงพยาบาล ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 1 โรงพยาบาลจะนะ

Read more

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างอาหารผู้ป่วย (e-bidding) อาหารผู้ป่วย

Read more

แนวทางเวชปฏิบัติ การรักษาโรคเนื้องอกต่อมใต้สมอง สำหรับแพทย์ 57

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด แนวทางเวชปฏิบัติ-การรักษาโรคเนื้องอกต่อมใต้สมอง-สำหรับแพทย์ 57

Read more

แนวทางการรักษาการบาดเจ็บกระดูกสันหลังส่วนนอกและเอว สำหรับแพทย์ 57

คลิกที่นี่เพื่อนดาวน์โหลด แนวทางการรักษาการบาดเจ็บกระดูกสันหลังส่วนนอกและเอว สำหรับแพทย์ 57

Read more

“เมอร์ส”! โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS)

          องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization)  รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2558 จากรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 26 ประเทศ

Read more

ระเบียบการอบรม รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียน ตารางสอน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 46 วันที่ 3 สิงหาคม – 27 พฤศจิกายน 2558

ระเบียบการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (Download PDF) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการอบรม > ประกาศผล 1.pdf < > ประกาศผล 2.pdf < > ประกาศผล 3.pdf < แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม (Download PDF) ตารางสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

Read more

รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการพัฒนาศักยภาพ Stroke Unit, Stroke Fast track

รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการพัฒนาศักยภาพ Stroke Unit, Stroke Fast track ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อคลิก

Read more

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันสำหรับเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่ จำนวน ๓ เครื่อง

ระยะเวลาเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558-สิ้นสุดวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น สามารถส่ง ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ สถานที่ติดต่อ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันประสาทวิทยา -เลขที่ ๓๑๒

Read more

แนวทางการประเมินสถานพยาบาล ด้านโรคหลอดเลือดสมอง

ขอส่งแนวทางการประเมินสถานพยาบาลด้านโรคหลอดเลือดสมอง แนวทางการประเมินสถานพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง SSCC

Read more

แจ้งเปลี่ยนวันและเชิญแพทย์ทั่วไปเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Pitfall stroke management for physician)

เปลี่ยนวันอบรมเป็นวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดประกาศ ขอแจ้งเปลี่ยนวันและเชิญแพทย์ทั่วไปเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

Read more

ประกาศร่าง ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง

ระยะเวลาในการเผยแพร่เพื่อให้วิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2558 สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น สามารถส่ง ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ สถานที่ติดต่อ ฝ่ายพัสดุและ บำรุงรักษา

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง รุ่นที่ 8

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558 สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ตอบรับและระเบียบการปฏิบัติผู้เข้ารับการอบรม แบบใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม

Read more

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke nurse : manager course)

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke nurse : manager course) Handout การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ Stroke Nurse Network Marh Standard stroke care April Nursing administration

Read more

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 3 เครื่อง เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า 1 เครื่อง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ 1 เครื่อง เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำและความถี่ปานกลาง 1 เครื่อง ดาวน์โหลดประกาศ

Read more

สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชัก สำหรับพยาบาลทั่วไป 3,000 เล่ม

ดาวโหลดประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชัก สำหรับพยาบาลทั่วไป

Read more

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันสำหรับเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่

TOR spec ราคากลาง ระยะเวลาในการให้วิจารณ์ เสนอแนะ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

Read more

เครื่องบันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองพร้อมระบบเครือข่าย

TOR spec ราคากลาง ระยะเวลาในการให้วิจารณ์ เสนอแนะ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กับ กำหนดวัน เวลา สถานที่

วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2558 – ประเมินความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่สอดคล้องกับตำแหน่งประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ – ตำแหน่งที่สัมภาษณ์เวลา ๐9.๐๐ – 12.๐๐ น. ให้มารายงานตัวเวลา ๐8.3๐ น. –

Read more

ประกาศร่าง TOR รถพยาบาลและอุปกรณ์ambulance

ระยะเวลาเผยแพร่และเสนอแนะข้อคิดเห็น 16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  สามารถส่ง    ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่  สถานที่ติดต่อ ฝ่ายพัสดุและ   

Read more

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Basic Course

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Basic Course ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 9 – 13 กุมภพันธ์ 2558 ณ โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ   ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้ กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ นายแพทย์ นักโภชนาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงาน บริการ ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานธุรการ (ปวช./ปวส.) พนักงานเภสัชกรรม พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค พนักงานประจำตึก

Read more

ประกาศร่างTOR เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุม

ระยะเวลา  22 มกราคม  2558  ถึงวันที่  27  มกราคม  2558 ในเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ มาด้วย TOR Spec ราคากลาง(อ้างอิง)

Read more

โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2558

ด้วยสถาบันประสาทวิทยา จะดำเนินการจัดโครงการอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะทางโรคทางระบบประสาทให้บุคลากรในหน่วยงานและชุมชนได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ ดังนี้1 1.โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรเทคโนโลยีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง รุ่นที่ 22 2.โครงการอบรมระยะสั้นพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดที่บ้านสำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 5 3.โครงการอบรมพยาบาลวิชาชีพด้านโรคระบบประสาทในเด็ก รุ่นที่ 13

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ที่นี่ การลงทะเบียน ที่นี่ แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม  ที่นี่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรุ่นที่ 3

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรุ่นที่ 3   การสอบคัดเลือกหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 3 การสอบคัดเลือก วันที่ 3 ธันวาคม 2557 – สอบข้อเขียน เวลา 8.30 น. – 9.30 น.

Read more

TORร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประมวลผล

  ราคากลาง ร่างTOR คุณสมบัติ สิ้นสุด วิจารณ์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Calcium 600 mg Tablets

คุณลักษณะเฉพาะของยา ขอบเขตของงานจัดซื้อเวชภัณฑ์(TOR) “ยา” Calcium 600 mg ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

Read more

โครงการประชุมเบญจภาคีวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การวิจัยทางการพยาบาลสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

1.จดหมายเชิญประชุมโครงการประชุมเบญจภาคีวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 2 2.โครงการประชุมเบญจภาคีวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การวิจัยทางการพยาบาลสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 3.ดาวน์โหลดใบสมัคร 4.สมัครออนไลน์ online 5.คำแนะนำในการเตรียมProceedingเบญจภาคีวิจัยฯ2 ท่านสามารถ สมัคร และ ดาวน์โหลด เอกสารของโครงการ ได้ที่ เว็บไซต์เบญจภาคีวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ หมายเหตุ

Read more

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

ดาวน์โหลด เอกสารเปลี่ยนแปลงประกาศ กลับไปดู ประกาศราคาสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

Read more

สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ แนวทางเวชปฏิบัติภาวะสมองเสื่อม

กำหนดรับเอกสารสอบราคากลาง ตั้งแต่ 29 ก.ค. 57 ถึง 8 ส.ค. 57 กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่ 29 ก.ค. 57 ถึง 13 ส.ค. 57 ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคากลางของยา(ราคาอ้างอิง) Atorvastatin

Atorvastatin 10 mg คุณลักษณะเฉพาะของยา ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) TOR Atorvastatin 20 mg คุณลักษณะเฉพาะของยา ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) TOR Atorvastatin 40 mg คุณลักษณะเฉพาะของยา ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

Read more

ประกาศร่าง TOR ร่างเอกสารประกวดราคากลาง(อ้างอิง)งานจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ระบบวิศวกรรมอาคารและสาธารณูปโภค

ดาวน์โหลดSPEC ดาวน์โหลดราคากลาง(อ้างอิง) ดาวน์โหลดร่างTOR

Read more

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 2 อาคารรัชทงคล ในวันที่ 13 – 25 สิงหาคม 2557 หรือโทร 02-306-9899 ต่อ 2242 ในวันและเวลาราชการ อ่านรายระเอียดตามประกาศ

Read more

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดไขสันหลังและกระดูกสันหลัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 2 อาคารรัชทงคล ในวันที่ 13 – 26 สิงหาคม 2557 หรือโทร 02-306-9899 ต่อ 2242 ในวันและเวลาราชการ อ่านรายระเอียดตามประกาศ

Read more

สอบราคาจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมคุณภาะการให้บริการโรคหลอดเลือดสมอง

กำหนดรับเอกสาร วันที่ 1 – 14 สิงหาคม พ.ศ.2557 กำหนดยื่นซอง วันที่ 1 – 15 สิงหาคม พ.ศ.2557 กำหนดเปิดซอง วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557 อ่านรายระเอียดตามประกาศ

Read more

ประกวดราคาจ้างเหมาขนไข้

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 2 อาคารรัชมงคล ในวันที่ 5 – 8 สิงหาคม พ.ศ.2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-306-9899 ต่อ 2242,2292

Read more

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา วันที่ 4 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 4 – 19 สิงหาคม พ.ศ.2557 กำหมดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2557

Read more

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธ์

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิศวบริการ จำนวน 1 หลัง

ซื้อแบบประกวดราคา วันที่ 4 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 8.30 – 16.30 น. ชี้สถานที่และรับฟังคำชี้แจง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00

Read more

ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 2 อาคารรัชมงคล ในวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 02-306-9899 ต่อ

Read more

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

ด้วยสถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่านรายละเอียดของประกาศ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ประเมินความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุลคล วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งที่มาสัมภาษณ์เวลา 9.00 – 12.00 น. ให้มารายงานตัวเวลา 8.30 น. ตำแหน่งที่มาสัมภาษณ์เวลา 13.30 –

Read more

ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยระยะเวลา 12 เดือน

สถาบนประสาทวิทยามีความประสงค์จะจางเหมาเอกชนในการประกอบอาหารผู้ป่วยระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ประจําปีงบประมาณ 2558 ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข

Read more

ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาขนคนไข้ระยะเวลา 12 เดือน

สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะจ้างเหมาขนคนไข้ จำนวน 15 แรง/วัน ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ประจําปีงบประมาณ 2558 ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข

Read more

ระเบียบการอบรมและตารางเรียน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 45

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2557 สถาบันประสาทวิทยา ระเบียบการปฏิบัติในระหว่างการศึกษาอบรม ตารางสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ณ ห้องเรียนกลุ่มงานวิชาการพยาบาล รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

Read more

ตารางกำหนดราคากลางของยาตามระเบียบและกฎหมายของ ปปช.

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามข้อเสนอของ ปปช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อ ในการนี้ กลุ่มงานเภสัชกรรมสถาบันประสาทวิทยา ได้ทำการจัดซื้อยาที่เข้าเงื่อนไขต้องเปิดเผยราคากลางตามระเบียบและกฎหมายของ ปปช. รายระเอียดดังนี้ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557 Comtan 200 mg Codiovan 160/12.5 mg Nexium 20

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป วันที่ 4 – 18 กรกฎาคม พ.ศ.2557

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่สถาบันประสาทวิทยา จำนวน 11 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานธุรการ

Read more