cover

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

หน้าหลัก

/

แผนกที่ให้บริการ

/

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูเกี่ยวกับเรา

     การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง(Intermediate Care) หมายถึง การดูแลระยะเปลี่ยนผ่านในผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ แต่ยังคงมีความบกพร่องของการทำงานของร่างกายบางส่วนอยู่และมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยทีมสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ป่วยกลับใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ

     สถาบันประสาทวิทยาเป็นสถาบันทางการแพทย์เฉพาะทาง ระดับเหนือตติยภูมิที่มุ่งเน้นการรักษา/ฟื้นฟูสมรรถภาพ/ป้องกันโรคทางระบบประสาทในประชาชน อีกทั้งยังเป็นต้นแบบทางวิชาการและการบริการรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคทางระบบประสาทแก่สถานพยาบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้ารับบริการการรักษาที่สถาบันประสาทเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทส่วนหนึ่งที่ได้รับการรักษาจนมีสภาวะคงที่และพ้นระยะเฉียบพลันแล้วยังมีความบกพร่องของการทำงานของร่างกายบางส่วนเหลืออยู่ ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ถ้าได้รับการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องในระยะกลางจะช่วยเพิ่มระดับความสามารถของผู้ป่วยที่มีศักยภาพในการฟื้นตัวให้สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน และในบางรายสามารถกลับไปประกอบอาชีพหรือทำหน้าที่ของตนเองในครอบครัวหรือสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันประสาทวิทยา โทร 023069899 ต่อ 3170

หอผู้ป่วยโรคระบบประสาทระยะกลาง ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 สถาบันประสาทวิทยา โทร 023069899 ต่อ 4527, 4528


กลุ่มงานอื่น ๆ

กลุ่มงานพยาธิวิทยา

กลุ่มงานพยาธิวิทยาห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและจุลทรรศน์ศาสตร์ อาคารรัชมงคล ชั้น 1 โทร. 2129


กลุ่มงานจักษุประสาทวิทยา

กลุ่มงานจักษุประสาทวิทยา
สถาบันประสาทวิทยา เบอร์โทรติดต่อ 02 – 306 – 9899 ต่อ 3157


กลุ่มงานกุมารประสาทวิทยา

กลุ่มงานกุมารประสาทวิทยา
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ สถาบันประสาทวิทยา