ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการวิจัยในสถาบันประสาทวิทยา

เอกสารแนะนำอาสาสมัคร

แบบเสนอโครงการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ประเภทรายงานผู้ป่วย

ใบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

ว1ด

แบบเสนอโครงการวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ของสถาบันประสาทวิทยา

 

 

แบบขอรับเงินรางวัล

ประวัติคณะกรรมการวิจัยสถาบันประสาทวิทยา

AFIRBPNI02 02-1.0 EH CV

AFIRBPNI02 02-1.0 TH CV

คำสั่งแต่งตั้งปี58

 

คู่มือนักวิจัย สำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยประเภทเงินงบประมาณและเงินบำรุง สถาบันประสาทวิทยา   NEW!!!

Create by สถาบันประสาทวิทยา