Archive for the ‘อื่นๆ’ Category

แบบเสนอโครงการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ประเภทรายงานผู้ป่วย

ใบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

เอกสารแนะนำอาสาสมัคร

ว1ด proposal

ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการวิจัยในสถาบันประสาทวิทยา

วิธีดำเนินงานมาตรฐาน (Standard Operatimg Procedure, SOPs)

คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระของคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันประสาทวิทยา ที่ 37/2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่ 1215/2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่ 1298/2560

ระเบียบสถาบันประสาทวิทยา ว่าด้วย การดำเนินการวิจัยในสถาบันประสาทวิทยา พ.ศ.2560

ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการวิจัยในสถาบันประสาทวิทยา

Create by สถาบันประสาทวิทยา