Archive for the ‘ข่าวประชาสัมพันธ์’ Category

คณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันประสาทวิทยา อยู่ในระหว่างการตรวจประเมินคุณภาพ จาก The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review (SIDCER) ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561

Create by สถาบันประสาทวิทยา