ความเป็นมา

ศูนย์วิจัยสถาบันประสาทวิทยา ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยาให้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และกำหนดให้เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา โดยมีคำสั่งสถาบันประสาทวิทยา ที่ ๒๘๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ แต่งตั้งให้ นพ. สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล นายแพทย์ ๙ วช. ด้านเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) ปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าศูนย์วิจัยสถาบันประสาทวิทยา และมีคำสั่งสถาบันประสาทวิทยา ที่ ๒๘๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ของ งานวิจัย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ ทั้งหมด เป็น เจ้าหน้าที่ งานวิจัย ศูนย์วิจัยสถาบันประสาทวิทยา รวมทั้งได้มีการอนุมัติแผนการดำเนินงานด้านการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์เพิ่มเติมจากแผนการดำเนินงานเฉพาะด้านการวิจัยเดิม เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ และกำหนดที่ตั้งสำนักงาน ณ ชั้น ๔ ตึกกุมารประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา ซึ่งปัจจุบันได้ย้ายสำนักงานมายัง ชั้น ๔ ตึกวิจัยประสาทวิทยา / MRI เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารใหม่

บุคลากร

หัวหน้าศูนย์วิจัยสถาบันประสาทวิทยา นพ. สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

หัวหน้างานวิจัย น.ส. พิมพ์ชนก พุฒขาว นักวิชาการสถิติชำนาญกา
หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย น.ส. จิราภรณ์ ไชยมีสุข ผู้ช่วยนักวิจัย
เจ้าหน้าที่จัดการงานวิจัย น.ส. อรพรรณ เพ็ชรมณี นักวิชาการสถิติ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน นายณฐพล  โกศลบุญมี เจ้าหน้าที่ธุรการ
หัวหน้าหน่วยสนับสนุนการวิจัย นายกมลพงศ์ พัฒนาฤดี ผู้ช่วยนักวิจัย
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการวิจัย น.ส. จันทร์ฑิมา ปัญญาสาร นักวิชาการสถิติ
หัวหน้าสำนักงานโครงการศึกษาระบาดวิทยา น.ส. พิมพ์ชนก พุฒขาว นักวิจัยผู้ประสานงานโครงการ
โรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย
เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูล น.ส. ปาริชาด วิจิตรโสภาพันธ์ นักวิชาการสถิติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยสถาบันประสาทวิทยา
ประธานคณะกรรมการ นพ. สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการคณะกรรมการ น.ส. พิมพ์ชนก พุฒขาว นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ น.ส. จิราภรณ์ ไชยมีสุข
ผู้ช่วยนักวิจัย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน น.ส. อรพรรณ เพ็ชรมณี นักวิชาการสถิติ