วิธีดำเนินงานมาตรฐาน Standard Operating Procedures (SOP)

AF 02-03 แบบเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

AF 03-01 แนวทางการเสนอเอกสารโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาทบทวน

AF 03-02 แบบเสนอขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย

AF 03-03 แบบเสนอขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยฉบับแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือให้ชี้แจงเพิ่มเติม ตามมติของคณะกรรมการวิจัยฯ

AF 03-04แบบเสนอขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว

AF 03-09 แบบขอเพิ่มเติมเอกสารอนุมัติให้ดำเนินการวิจัย

AF 03-12 แบบยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย

AF 04-02 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัคร อายุ 7 – 12 ปี  (Informed Assent Form)

AF 04-03 แบบขอยกเว้นการขอความยินยอมโดยได้รับข้อมูลจากอาสาสมัคร อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

AF 04-04 แบบขอยกเว้นการขอความยินยอมโดยได้รับข้อมูลจากอาสาสมัคร

AF 06-08 แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการวิจัย

AF 06-09 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดกับอาสาสมัครที่เกิดขึ้นในสถาบัน

AF 06-10 แบบสรุปประเด็นสำคัญของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับอาสาสมัครนอกสถาบัน

AF 06-11 แบบรายงานการดำเนินการที่เบี่ยงเบน/ฝ่าฝืนโครงการวิจัยฉบับที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการวิจัยฯ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

AF 06-12 แบบแจ้งปิด หรือยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด

AF 08-01 แบบร้องเรียนการดำเนินงาน

AF 08-02 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ