กรณีที่เก็บรวบรวมข้อมูลกับอาสาสมัครโดยตรง

ลำดับ

รายการเอกสาร

แบบฟอร์ม

1.

หนังสือขออนุญาตดำเนินการวิจัยในสถาบันประสาทวิทยา(เฉพาะบุคคล/หน่วยงานภายนอก)

2.

แบบเสนอขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย

AF2018-03-02

3.

โครงร่างการวิจัย

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)

4.

เอกสารข้อมูลประวัติและผลงาน (curriculum vitae)ของผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัยทุกคน

ประวัติและผลงาน (CV)

5.

เอกสารแนะนำอาสาสมัคร

เอกสารแนะนำอาสาสมัคร

6.

ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

ใบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

7.

เครื่องมือ/แบบสอบถาม/แบบบันทึกข้อมูล ที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยทั้งหมด

8.

เอกสารการเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้วิจัย

AF2018-02-03

9.

เอกสารที่แสดงว่าผู้วิจัยหลักผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH GCP) หรือจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อื่น ๆ

กรณีที่ผู้วิจัยไม่มีใบผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้าไปสอบ Online ได้ที่ http://www.ohrs.nrct.go.th/E-learning และพิมพ์ผลการทดสอบเพื่อใช้เป็นใบผ่านการทดสอบ

 

กรณีที่มิได้เก็บรวบรวมข้อมูลกับอาสาสมัครโดยตรง

ลำดับ รายการเอกสาร

แบบฟอร์ม

1.

หนังสือขออนุญาตดำเนินการวิจัยในสถาบันประสาทวิทยา (เฉพาะบุคคล/หน่วยงานภายนอก)

2.

แบบเสนอขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย AF2018-03-02

3.

โครงร่างการวิจัย แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)

4.

เอกสารข้อมูลประวัติและผลงาน (curriculum vitae) ของผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ประวัติและผลงาน (CV)

5.

  • สำหรับโครงการวิจัยที่เก็บข้อมูลด้านเวชระเบียนหรือใช้ข้อมูลทุติยภูมิ

– แบบขอยกเว้นการขอความยินยอมโดยได้รับข้อมูล

จากอาสาสมัคร

 

AF2018-04-04

  • สำหรับโครงการวิจัยที่เก็บข้อมูลด้านการสอบถามทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายทาง Internet/ไม่สามารถเข้าพบตัวอาสาสมัคร เพื่อขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

– แบบขอยกเว้นการขอความยินยอมโดยได้รับข้อมูล

จากอาสาสมัคร อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

 

AF2018-04-03

6.

เครื่องมือ/แบบสอบถาม/แบบบันทึกข้อมูล ที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยทั้งหมด

7.

เอกสารการเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้วิจัย AF2018-02-03

8.

เอกสารที่แสดงว่าผู้วิจัยหลักผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH GCP) หรือจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อื่น ๆ  

  • กรณีที่ผู้วิจัยไม่มีใบผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้าไปสอบ Online ได้ที่ http://www.ohrs.nrct.go.th/E-learning และพิมพ์ผลการทดสอบเพื่อใช้เป็นใบผ่านการทดสอบ

 

กรณีที่เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทรายงานผู้ป่วย

ลำดับ

รายการเอกสาร

แบบฟอร์ม

1.

แบบเสนอขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย AF2018-03-02
2. แบบเสนอโครงการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ประเภทรายงานผู้ป่วย แบบเสนอโครงการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ประเภทรายงานผู้ป่วย
3. เอกสารข้อมูลประวัติและผลงาน (curriculum vitae)

ของผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัยทุกคน

ประวัติและผลงาน (CV)
4. เอกสารแนะนำอาสาสมัคร

เอกสารแนะนำอาสาสมัคร

5. ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

ใบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

ในกรณีที่คาดว่าจะขอความยินยอมจากอาสาสมัครไม่ได้
6.
  • สำหรับโครงการวิจัยที่เก็บข้อมูลด้านเวชระเบียนหรือใช้ข้อมูลทุติยภูมิ

– แบบขอยกเว้นการขอความยินยอมโดยได้รับข้อมูลจากอาสาสมัคร

 

AF2018-04-04

  • สำหรับโครงการวิจัยที่เก็บข้อมูลด้านการสอบถามทางโทรศัพท์/ระบบเครือข่ายทาง Internet/ไม่สามารถเข้าพบตัวอาสาสมัครเพื่อขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

– แบบขอยกเว้นการขอความยินยอมโดยได้รับข้อมูลจากอาสาสมัคร            อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

 

AF2018-04-03

7. เครื่องมือ/แบบสอบถาม/แบบบันทึกข้อมูล ที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยทั้งหมด
8. เอกสารการเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้วิจัย AF2018-02-03
9. เอกสารที่แสดงว่าผู้วิจัยหลักผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH GCP) หรือจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อื่น ๆ
  • กรณีที่ผู้วิจัยไม่มีใบผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้าไปสอบ Online ได้ที่ http://www.ohrs.nrct.go.th/E-learning และพิมพ์ผลการทดสอบเพื่อใช้เป็นใบผ่านการทดสอบ