ระเบียบสถาบันประสาทวิทยา ว่าด้วย การดำเนินการวิจัยในสถาบันประสาทวิทยา