จำนวนเอกสารที่จะต้องส่งเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันประสาทวิทยา

ประเภทการพิจารณา

จำนวนเอกสาร

บุคลากรของ

สถาบันประสาทวิทยา

บุคลากรของสถาบันประสาทวิทยา

ที่จัดทำโครงการวิจัยตามหลักสูตรการศึกษา

และบุคคล/หน่วยงานภายนอก

ต้นฉบับ สำเนา ต้นฉบับ

สำเนา

Full Board review

1 ชุด 1 ชุด 19 ชุด

Expedited review

1 ชุด

1 ชุด

4 ชุด

Exemption review

1 ชุด

1 ชุด