คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันประสาทวิทยา และคณะทำงาน