1.วิธีดำเนินงานมาตรฐาน (SOP)

2.แนวทางการยื่นเอกสารโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาทบทวน

3.แบบยื่นเสนอขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย

4.แบบเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้วิจัย

5.แบบขอยกเว้นการขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมการวิจัย

แนวทางการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา