สำนักงาน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันประสาทวิทยา

ศูนย์วิจัยสถาบันประสาทวิทยา

ชั้น 4 ตึกวิจัยประสาทวิทยา / MRI

โทรศัพท์ 02-3069899 ต่อ 2402

โทรสาร 02-3545357

E-mail : irbpni@gmail.com

กำหนดการประชุม

กรณีปกติ วันพุธ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน*
* อาจมีการเลื่อนระยะเวลาการประชุมโดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีเร่งด่วน อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการ

กำหนดการส่งเอกสารเพื่อเข้ารับการพิจารณา

วันพุธ สัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน****(ก่อนการพิจารณาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ก่อนกำหนดการประชุมของคณะกรรมการ)

อาจพิจารณาเลื่อนระยะเวลาตามความเหมาะสม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

ก่อนกำหนดการประชุมของคณะกรรมการ

วิธีการพิจารณา

แบบปกติ พิจารณาในการประชุมของคณะกรรมการวิจัยสถาบันประสาทวิทยา
แบบเร็ว พิจารณาโดยประธาน เลขานุการ หรือกรรมการผู้ได้รับมอบหมาย
1) โครงการวิจัยที่เก็บรวบรวมข้อมูลในบุคลากรของสถาบันประสาทวิทยาโดยใช้แบบบันทึกข้อมูล/แบบสอบถาม
2) โครงการวิจัยฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และรายงานอาการข้างเคียง
3) การรายงานผู้ป่วย ที่มีจำนวนไม่เกิน 5 ราย
4) โครงการวิจัยที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและมีการจัดเก็บเป็นโครงการ/งานประจำอยู่แล้ว
5) โครงการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน/ประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษา

ผลการพิจารณาโครงการวิจัย

อนุมัติ ให้ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยในสถาบันประสาทวิทยาได้
อนุมัติแบบมีเงื่อนไขให้แก้ไข/เพิ่มเติม ให้ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยในสถาบันประสาทวิทยาได้ ภายหลังการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อเสนอโครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการ
 • ผู้วิจัยต้องดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม และจัดส่งฉบับแก้ไข/เพิ่มเติมให้แก่สำนักงานคณะกรรมการฯ จำนวน 1 ฉบับ เพื่อดำเนินการพิจารณาแบบเร็ว ภายในระยะเวลา 1 ปี มิฉะนั้นจะยกเลิกผลการพิจารณาอนุมัติแบบมีเงื่อนไข
ให้ชี้แจงเพิ่มเติม ให้ผู้วิจัยแก้ไข/เพิ่มเติมข้อเสนอโครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการฯ และเข้าชี้แจงในการประชุมครั้งถัดไป

ค่าธรรมเนียมในการพิจารณา

ตามระเบียบสถาบันประสาทวิทยา ว่าด้วย การดำเนินการวิจัยในสถาบันประสาทวิทยา พ.ศ. 2551 ข้อ 9 และ ข้อ 10 ดังนี้
ข้อ 9 กรณีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาคเอกชน ทางสถาบันประสาทวิทยา
ได้กำหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม โดยให้ผู้วิจัยบริจาคเข้ามูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา เพื่อกองทุนสนับสนุนวิชาการและวิจัย ดังนี้
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  (Submission fee) จำนวน 10,000.- บาท/โครงการ และไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมไม่ว่าผลการพิจารณาจะเป็นลักษณะใดก็ตาม
 • ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการของสถาบันประสาทวิทยา เป็นจำนวนเงินร้อยละ 10 ของงบประมาณการวิจัย
ข้อ ๒๒  กรณีที่เป็นโครงการวิจัยของบุคคล/หน่วยงานภายนอก หรือนิสิต/นักศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสถาบันประสาทวิทยา ทางสถาบันฯ ได้กำหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในการยื่นขอรับการพิจารณา (Submission fee) ดังนี้

 • ระดับปริญญาโท จำนวน ๕๐๐ บาท/โครงการ
 • ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑,๐๐๐ บาท/โครงการ

โดยให้ผู้วิจัยบริจาคให้แก่มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยาเพื่อกองทุนสนับสนุนวิชาการ  และวิจัย และไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียม ไม่ว่าผลการพิจารณาจะเป็นลักษณะใดก็ตาม

ประกาศ/ระเบียบ

 • ระเบียบสถาบันประสาทวิทยา ว่าด้วย การดำเนินการวิจัยในสถาบันประสาทวิทยา พ.ศ. 2551

สถิติการพิจารณาโครงการวิจัย

 • สถิติการพิจารณาโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2550
 • สถิติการพิจารณาโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2551
 • สถิติการพิจารณาโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2552