แบบเสนอโครงการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ประเภทรายงานผู้ป่วย

ใบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

เอกสารแนะนำอาสาสมัคร

ว1ด proposal

ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการวิจัยในสถาบันประสาทวิทยา

คณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันประสาทวิทยา อยู่ในระหว่างการตรวจประเมินคุณภาพ จาก The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review (SIDCER) ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561

วิธีดำเนินงานมาตรฐาน (Standard Operatimg Procedure, SOPs)

คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระของคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันประสาทวิทยา ที่ 37/2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่ 1215/2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่ 1298/2560

ระเบียบสถาบันประสาทวิทยา ว่าด้วย การดำเนินการวิจัยในสถาบันประสาทวิทยา พ.ศ.2560

Create by สถาบันประสาทวิทยา