คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยฯ 2560

ระเบียบสถาบันประสาทวิทยา ว่าด้วย การดำเนินการวิจัยในสถาบันประสาทวิทยา พ.ศ.2560

ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการวิจัยในสถาบันประสาทวิทยา

เอกสารแนะนำอาสาสมัคร

แบบเสนอโครงการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ประเภทรายงานผู้ป่วย

ใบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

(Standard Operatimg Procedure, SOPs)

เนื่องจากขณะนี้ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน จึงขออภัยในความไม่สะดวกของท่าน

ว1ด

แบบเสนอโครงการวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ของสถาบันประสาทวิทยา

 

 

Create by สถาบันประสาทวิทยา