ศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด


วัตถุประสงค์
 • เพื่อลดจำนวนวันนอนโรงพยาบาล
 • ลดการติดเช้ือ
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย
 • เกิดความพึงพอใจต่อผู้ป่วยและญาติ

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด

waiting-center-th

การเตรียมตัวของผู้ป่วยที่เข้าศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด
 1. ลงทะเบียนที่ศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด
 2. ศูนย์ๆจะแจ้งวันนอนโรงพยาบาลและวันผ่าตัดให้ทราบ
 3. แพทย์นัดผ่าตัดภายใน 2 สัปดาห์ - 2 เดือน ผู้ป่วยจะต้องเจาะเลือด เก็บปัสสาวะ ที่ห้องเจาะเลือด อาคารรัชมงคลขั้น 1 เอกซเรย์ปอด (CXR) ที่แผนกรังสี อาคารรัชมงคล ขั้น 2 และตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) (ให้วัดความดันโลหิต ก่อนตรวจคลื่นหัวใจ) ที่หน่วยตรวจเครื่องมือพิเศษ อาคารรัชมงคล ชั้น 2 ผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 35 ปี โม่ต้องตรวจคลื่นหัวใจ
  ผู้ป่วยเด็ก นัดนอนโรงพยาบาลก่อนผ่าตัดล่วงหน้า 2 วัน พยาบาลที่หอผู้ป่วยจะเจาะเลือดให้เอง และให้เอกซเรย์ปอดที่แผนกรังสี อาคารรัชมงคล ขั้น 2 ก่อนเช้านอนโรงพยาบาล
 4. ศูนย์ฯจะจองหอผู้ป่วยสามัญ ได้แก่ คัลยกรรมชาย ศัลยกรรมหญิง กุมารฯ หน่วยตรวจวินิจฉัยลมชัก (EMU) หรือหอผู้ป่วยพิเศษ ได้แก่ จักษุพิเศษ พิเศษศัลยกรรม พิเศษขั้น 6
 5. ศูนย์ฯจะติดตามผลการตรวจต่าง ๆ ถ้าผลผิดปกติ จะโทรศัพท์ให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์อายุรกรรม เพื่อรับการรักษาให้พร้อมก่อนผ่าตัด ถ้าผลการตรวจต่าง ๆ ปกติ ก่อนวันนอนโรงพยาบาล 2 วัน จะโทรศัพท์ ให้ผู้ป่วยเตรียมความพร้อมมานอนโรงพยาบาลตามวันนัด
 6. ผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของศูนย์ฯ ดังนี้
  1. การได้รับยานำสลบเพื่อการผ่าตัด
  2. การดูแลสุขภาพเพื่อบีองกันการเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
  3. การรับประทานยาละลายลิ่มเลือดหรีอหยุดยาละลายลิ่มเลือดตามที่แพทย์สั่ง
  4. การรับประทาบยากันชักหรือหยุดยากันชักตามที่แพทย์สั่ง
 7. กรณึที่มีประวัติข้อใดข้อหนึ่ง จะต้องแจ้งศูนย์ฯ ให้ทราบ ได้แก่
  1. รับประทานยาโบราณ ยาชุด ยาลูกกลอนสมุนไพร อาหารเสริม ยากลุ่มสเตียรอยด์ ติดต่อกัน นานกว่า 2 สัปดาห์ ภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนการผ่าตัด
  2. ได้รับการฉายรังสีที่สมองมาก่อน
  3. แพทย์วินิจฉัยเนื้องอกที่ต่อมใต้สมอง
 8. หากมีการเลื่อนผ่าตัด ศูนย์ฯจะโทรศัพท์แจ้งให้ทราบ
ขั้นตอนการปฏิบัติตัวหลังจากได้เข้าศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด
 1. นำใบสั่งยาและใบตรวจต่างๆ ไปตรวจสอบสิทธิ์ ที่ช่องเบอร์ 8, 9, 10 ที่อาคารรัชมงคล
 2. กรณีมีการเจาะเลือด ให้ไปเจาะที่ห้องหมายเลข 18 อาคารรัชมงคลตั้งแต่เวลา 06.00 - 16.00 น.
 3. กรณีมีการตรวจเอกซเรย์ไปที่กลุ่มงานประสาท รังสีวิทยาและตรวจคลื่นหัวใจที่งานตรวจเครื่องมือ พิเศษ ชั้น 2 อาคารรัชมงคล
 4. รับยาที่ห้องรับยาและมาพบพยาบาลที่ห้องเบอร์ 121

ขั้นตอนการพบ แพทย์อายุรกรรม


 1. รับบัตรนัดที่แผนกผู้ป่วยนอก อาคารรัชมงคล ห้องเบอร์ 121
 2. ยื่นบัตรนัดที่ ช้ัน 2 ห้องเบอร์ 200 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
 3. รอเรียกช่ือพบแพทย์อายุรกรรม หลังพบแพทย์ กรุณาแจ้งให้พยาบาล ที่ห้อง 121 ทราบก่อน กลับบ้าน

หากมีข้อสงสัย
โปรดติดต่อ ห้องเบอร์ 121 โทร 0-2306-9899 ต่อ 2130, 2193
ในเวลาราชการ 08.00 - 16.00 น.

ข้อปฏิบัติในการเข้าศูนย์เตรียมความพร้อม ก่อนผ่าตัด


 1. ติดต่อผู้ป่วยนอกที่อาคารรัชมงคล ห้องเบอร์ 17 เวลา 08.00 - 10.00 น.(นอกเวลาราชการ ติดต่อห้องฉุกเฉิน)
 2. เตรียมสิ่งของต่างๆ ดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วยและผู้มีสิทธ์ิเบิก
  • บัตรแสดงสิทธิ์ค่ารักษา
  • ญาติสำหรับเซ็นยินยอม
  • ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แป้ง ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว
 3. รับประทานยาเดิมได้(ยกเว้นยาป้องกันการแข็งตัว ของเลือด เช่น แอสไพริน พลาวิกซ์ เป็นต้น แจ้งให้ พยาบาลทราบเพื่อให้ผู้ป่วยหยุดยาก่อนผ่าตัด)

 1. ถ้ามีฟิล์มเก่าให้นำมาด้วย
 2. นำยาพร้อมซองยาทั้งหมดที่รับประทานเป็นประจำ มาทุกครั้งโดยเฉพาะเมื่อมาพบแพทย์ตามนัด
 3. วันที่นอนโรงพยาบาลให้รับประทานยาตามเวลาที่ รับประทานอยู่ประจำ (กรณียาที่ต้องหยุด ก็หยุด ตามแผนการรักษา)

*หมายเหตุ
 • พยาบาลจะเป็นผู้ติดตามผลการตรวจต่างๆ
 • กรณผลตรวจผิดปกติพยาบาลจะโทรแจ้งผู้ป่วยให้มาพบแพทย์อายุรกรรมในวัน - เวลาที่แจ้งให้ทราบ